EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet for Det felles forskningssenter

Tittel

Rådsvedtak 2006/975/EF av 19. desember 2006 om særprogrammet for Det felles forskningssentets direkte aksjoner under Det europeiske Fellesskaps 7. rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007-2013)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Rådsvedtaket er innlemmet i EØS-avtalen i kraft av det generelle EØS-vedtaket om 7. rammeprogram.

BAKGRUNN (fra stortingsproposisjonen om EUs 7. rammeprogram)

Rammeprogrammet omfatter basisbevilgning til de ikke-nukleære aktivitetene til EUs felles forsk­ningsinstitutt («Joint Research Centre» JRC). JRC skal bidra med vitenskapelig og teknisk støtte til EUs politiske beslutningsprosess, bidra til iverksettelse og overvåking av gjeldende politikk og identifisere nye politikkbehov.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.2007