EU-programmet Aktiv ungdom (2007-2013)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/2006/EFav 15. november 2006 om etablering av programmet ”Aktiv ungdom” for tidsrommet 2007–2013

Decision No 1719/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing the ‘Youth in Action’ programme for the period 2007 to 2013

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 20.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra St.prp. nr. 38 (2006-2007)))

«Aktiv Ungdom» er i stor grad en videreføring og utvidelse av det tidligere programmet «UNG i Europa» for perioden 2000 – 2006. Programmets målgruppe er barn og ungdom i alderen 13 – 30 år, med spesiell vekt på aldersgruppen 15 – 28 år. Programmets generelle målsettinger er:

* Å fremme unge menneskers aktive borgerskap generelt og deres europeiske borgerskap spesielt.
* Å utvikle solidaritet og fremme toleranse blant ungdom, spesielt med henblikk på å styrke sosial samhørighet i Europa.
* Å fostre gjensidig forståelse mellom ungdom fra forskjellige land.
* Å bidra til å fremme kvaliteten i organisering av ungdomsaktiviteter og dyktiggjøre sivile samfunnsorganisasjoner på ungdomsområdet
* Å fremme europeisk samarbeid på ungdomsområdet.

Programmet er delt inn i 5 tiltak som utgjør virkemidlene for å nå disse målsettingene.

Tiltak 1: Ung i Europa
Tiltaket er først og fremst en videreføring av støtten til ungdomsutvekslingsprosjekter, som er det viktigste tiltaket i det tidligere programmet «UNG i Europa». Dette gjelder gruppeutveksling med organisert program og samarbeid mellom ungdomsgrupper i minst 2 land. Målgruppen er 13 – 25 år. Dessuten skal tiltaket gi støtte til ungdoms egne prosjekter. Her er målgruppen 18 – 30 år med mulighet til å involvere ungdom over 15 år. Tiltaket skal også gi støtte til medvirkningsprosjekter som skal bidra til ungdoms deltakelse i de demokratiske prosessene i samfunnet.

Tiltak 2: Europeisk volontørtjeneste
Tiltaket er en videreføring av det tilsvarende tiltaket i det tidligere programmet og innebærer ungdoms frivillige innsats i prosjekter i et annet land for inntil 12 måneder. Målgrupper er i aldersgruppen 18 – 30 år.

Tiltak 3: Ung i verden
Tiltaket gjelder samarbeid med EUs naboland og enkelte regioner utenfor Europa på de områdene som er dekket av tiltakene 1 og 2 ovenfor. Samarbeid med EUs naboland, spesielt Russland og Vest-Balkan er prioriterte områder.

Tiltak 4: Ordninger for å støtte samarbeidet på ungdomsområdet
Tiltaket omfatter blant annet støtte til frivillige (ikke-statlige) europeiske barne- og ungdomsorganisasjoner og til Det europeiske ungdomsforumet, som nå er dekket av et mindre program hvor EFTA/EØS statene også deltar. Dessuten omfatter tiltaket opplæring og samarbeid mellom ungdomsarbeidere og ungdomsledere i Europa, støtte til europeisk ungdomsinformasjon og til prosjekter som fremmer nyskapning og kvalitet i ungdomsarbeidet. Dessuten skal en kunne støtte partnerskap med regionale og lokale organer, støtte gjennomføringen av programmet Aktiv Ungdom og utvikle programmets verdier.

Tiltak 5: Støtte til europeisk samarbeid på ungdomsområdet
Dette tiltaket skal kunne gi støtte til ungdomsmøter og– konferanser, og til samarbeid mellom dem som har ansvaret for å utvikle ungdomspolitikken nasjonalt. Tiltaket skal også gi støtte til prosjekter som skaffer bedre kunnskap om ungdoms situasjon. Det skal dessuten fremme samarbeid med andre internasjonale organisasjoner. Samarbeidsavtalen med Europarådet på det ungdomspolitiske området er spesielt nevnt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Den økonomiske budsjettrammen for programmet er på 885 mill. euro for hele 7-års perioden. Det tilsvarer omtrent 7 525 mill. kroner (kurs 8,5). Innenfor 7- års perioden vil de årlige bevilgningene variere noe, avhengig av Europaparlamentets årlige budsjettvedtak. EFTA/EØS-statenes andel, som er en integrert del av budsjettet, fastsettes i henhold til EØS-avtalen årlig og er den samme for alle programmene EFTA/EØS-statene deltar i. Andelen varierer fra år til år og er for 2007 på 2,28 % av EU-budsjettet. Norges bidrag vil, ut fra Europakommisjonens årlige tilsagnsfullmakt, variere fra 22 mill. kroner i 2007 til 25,7 mill. kroner i 2013. For 2007 er kostnaden innarbeidet i budsjettforslaget og dekkes over Kap. 857, post 79 i Barne- og likestillingsdepartementets budsjett. Dersom Stortingets bevilgninger til Kap. 857, post 79 holdes på samme nivå i programperioden regner Barne- og likestillingsdepartementet at de årlige bidragene kan dekkes av denne budsjettrammen, forutsatt at det ikke skjer store endringer i eurokursen eller EFTA/EØS-statenes andel av programbudsjettet.

Europakommisjonen skal etablere en komité med representanter for programstatene. Programkomiteen har beslutningsmyndighet på enkelte områder og gir råd til Europakommisjonen. Norge vil delta i programkomiteen på lik linje med medlemsstatene, unntatt når det gjelder formelle avstemninger.

Den største delen av programmet er desentralisert og denne delen av tilskuddene fordeles av et nasjonalt kontor, som de nasjonale myndigheter er forpliktet til å etablere. Norges nasjonale kontor for programmet UNG i Europa har vært en del av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Barne- og likestillingsdepartementet vil videreføre denne ordningen for programmet «Aktiv Ungdom». Dette framgår av forslaget til statsbudsjett for 2007. Europakommisjonen bidrar økonomisk til driften av det nasjonale kontoret. Den nasjonale delen av kostnadene dekkes over budsjettets Kap. 859.

Vurdering og tilrådning
Erfaringene fra deltakingen i de tidligere EU-programmene på ungdomsområdet er gode. Ungdom og ungdomsgrupper fra Norge har hatt stor nytte av å delta i det europeiske samarbeidet som programmene har lagt opp til. Programmene har nådd ungdom som tidligere ikke har hatt like gode muligheter til å delta i det europeiske ungdomssamarbeidet som medlemmer av de tradisjonelle barne- og ungdomsorganisasjonene.

Gjennom deltakelse i programmene er det bygd opp et godt nettverk av kontakter over hele landet, som gir informasjon og veiledning til potensielle søkere. Det er en god geografisk spredning blant de ungdomsgruppene som har fått støtte fra programmet til å gjennomføre utveksling og ulike prosjekter for aldersgruppen 15 – 25 år. Det er totalt sett en jevn kjønnsfordeling, men det er en stor overvekt av kvinnelige deltakere innen volontørtjenesten. Hoveddelen av programbudsjettet er desentralisert og midlene fordeles mellom programlandene. Norge mottar om lag 2,3 % av programbudsjettet til fordeling på norske prosjekter, mens vårt bidrag til programbudsjettet ligger på om lag 2 %.

Deltakelse i EUs handlingsprogram vil være et viktig bidrag til å nå de målsettinger som er satt for utviklingen av en nasjonal, helhetlig ungdomspolitikk, slik det blant annet er beskrevet i Barne- og familiedepartementets budsjettproposisjon for 2007.

Det nye programmet gir gode muligheter til å utvikle samarbeidet med EUs nye medlemsstater. Det er også utvidet adgang til samarbeid med stater som ikke deltar i programmet. Dette kan bidra til utvidet ungdomspolitisk samarbeid i nordområdene, spesielt med Nordvest-Russland, og med statene på Vest-Balkan. Programmet åpner for støtte til lokale og regionale myndigheter og til personer som arbeider med barne- og ungdomsspørsmål. Programmet bidrar til opplæring av og internasjonalt samarbeid mellom ungdomsarbeidere og ungdomsledere. Støtten som kan gis til europeiske frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og til Det europeiske ungdomsforumet vil også komme det norske organisasjonslivet til gode.

Barne- og likestillingsdepartementet har drøftet det nye programmet med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, på den årlige nasjonale konferansen med organisasjonene og med andre aktører i det norske ungdomssamarbeidet. Det er en bred støtte til norsk deltakelse i programmet.

Barne- og likestillingsdepartementet anbefaler at Norge deltar i EUs ungdomsprogram 2007 – 2013, «Aktiv Ungdom».

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.07.2004
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.11.2006
Anvendelsesdato i EU
01.01.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 15.7.2010, p. 297-311
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2007
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
NO
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Samtykkeproposisjon
Dato
02.02.2007
Anvendes fra i Norge
01.01.2007
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006D1719
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro