Det europeiske GNSS-byrået: endringsbestemmelser

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning nr. 512/2014 av 16. april 2014 som endrer forordning (EU) nr. 912/2010 om etablering av Det europeiske GNSS-byrået

Regulation (EU) No 512/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 912/2010 setting up the European GNSS Agency

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.06.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 512/2014 endrer forordning (EU) 912/2010 "Etablering av det europeiske GNSS-byrået", som ble tatt inn i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen 15. juni 2012. Formålet med endringene er å styrke sikkerhetsarbeidet i det europeiske GNSS-byrået gjennom å gi Sikkerhetsakkrediteringsstyret ("Security Accreditation Board") en sterkere og mer selvstendig rolle innen organsisasjonen. Endringene ansees som nødvendige for å redusere faren for interessekonflikt og dobbeltroller. Konkret innebærer forordningen en rekke mindre endringer i teksten til forordning (EU) 912/2010. De fleste av disse er av språklig/teknisk karakter. Følgende er særlig verdt å merke seg:

• Sikkerhetsakkrediteringsstyrets selvstendige rolle fremheves i større grad enn tidligere. Det understrekes at beslutninger innen Sikkerhetsakkrediteringsstyrets kompetanseområde ikke kan overstyres av Administrasjonsstyret (Administration Board), som er GNSS-byråets overordnede styringsorgan.
• Kravet for beslutninger ved stemmegivning i Administrasjonsstyret endres fra to tredjedels flertall til absolutt flertall.
• Medlemskap i Administrasjonsstyret endres fra "fem år, kan fornyes én periode" til "fire år, kan fornyes".
• Vilkårene for deltakelse fra tredjeland fastsatt i forordning (EU) 912/2010 videreføres.

Forordningen danner sammen med forordning (EU) 912/2010 og forordning (EU) 1285/2013 det juridiske rammeverket for styringen av Galileo og EGNOS.

Merknader
Forordning (EU) 912/2010 ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens vedtak 15. juni 2012. Forordning (EU) 512/2014 endrer denne forordningen. Innlemmelse av forordning (EU) 512/2014 i EØS-avtalen er nødvending om Norge skal videreføre sin deltakelse i EUs satellittnavigasjonsprogrammer Galileo og EGNOS. Norges deltakelse i Galileo og EGNOS følger av Stortingets vedtak av 22. mai 2014 om å innlemme programmene i EØS-avtalen. Norges finansielle forpliktelse til programmene i perioden 2014-2020 ble vedtatt i behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget 11. desember 2013.

Rettsakten innebærer ingen behov for endringer i norsk regelverk. Den faller følgelig inn under gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Rettsakten har heller ikke økonomiske eller administrative konsekvenser. Eventuelle økte kostnader ved omorganisering i det europeiske GNSS-byrået dekkes innenfor rammene for programmet som er fastsatt i EUs flerårige finansielle rammeverk.

Sakkyndige instansers merknader
Utkastet til forordning KOM (2013) 40 som danner grunnlaget for den publiserte forordningen Regulation (EU) 512/2014 har vært forelagt Norsk Romsenter og deltakerne i det interdepartementale koordineringsutvalget for romvirksomhet. Det er ingen substansielle forskjeller mellom den publiserte forordningen og forslaget til forordning som ble behandlet i SU Transport 14. oktober 2013. Innkommede merknader er innarbeidet i vurderingen.

Vurdering
Forslaget til forordning er en justering av forordning (EU) 912/2010. Om Norge skal fortsette å delta i Galileo og EGNOS i perioden 2014-2020 er det nødvending å ta forordning (EU) 512/2014 inn i EØS-avtalen. Når den nye rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen (som tillegg i artikkel 1 til protokoll 31 i EØS-avtalen), er det viktig å sikre at Norges rettigheter i det europeiske GNSS-byrået videreføres, herunder spesielt:

- at Norge fortsatt skal delta fullt i byrået (... shall fully participate in the ....)

- at Norge skal delta fullt, men uten stemmerett, i "the Administrative Board" og "the Security Accreditation Board"

- at norske borgere skal kunne inneha stillinger i byrået

Det anses ikke som nødvendig å ta forodningen inn i norsk lovverk, ettersom den ligger under protokoll til EØS-avtalen (jf. EØS-avtalens art. 7). Dette er i samsvar med tidligere praksis for rettsakter under protokoll 31.

Konklusjon
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forordningen ble publisert i EUs Official Journal 20. mai 2014, og gitt virkning fra 23. mai 2014. Videre prosess i Norge med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen avventer innsending av standardskjema etter godkjenning av posisjonnotat i SU Transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.02.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2014
Anvendelsesdato i EU
23.05.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 310-330
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.11.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0512
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro