EUs felles teknologiinitiativ for nanoelektronikk - ENIAC

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 72/2008 av 20. desember 2007 om opprettelse av fellesforetaket ENIAC

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens evalueringsrapport 16.12.2010, dansk utgave)

1. Indledning
Denne rapport fremhæver resultaterne og anbefalingerne i den første foreløbige evaluering af ARTEMIS og ENIAC. Dette er de to fællesforetagender, som gennemfører fælles teknologiinitiativer (FTI) på forskningsområder inden for indlejrede systemer og nanoelektronik. Rapporten indeholder Kommissionens første reaktion på evalueringens anbefalinger og udstikker opfølgningsforanstaltninger. Dermed opfylder Kommissionen kravet om at aflægge rapport om den første foreløbige evaluering af ARTEMIS og ENIAC, sådan som det er fastlagt i oprettelsesakterne herfor [1]. Derudover har Kommissionen til hensigt at udarbejde en meddelelse, planlagt til den første halvdel af 2011, hvori den anfører sine overordnede konklusioner mht. de foreløbige evalueringer af alle fælles teknologiinitiativer og de foreløbige evalueringer af genopretningsplanen for offentlige-private partnerskaber (OPP'er).

2. Baggrund
I det nuværende syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration støtter Den Europæiske Union en række fælles teknologiinitiativer. Inden for området informations- og kommunikationsteknologi (IKT) blev de fælles teknologiinitiativer ARTEMIS og ENIAC oprettet i 2007 som fællesforetagender baseret på artikel 187 i TEUF (tidl. artikel 171 i EF). Disse to organer udgør offentlige-private partnerskaber mellem industrien, en række EU-medlemsstater og associerede lande og Den Europæiske Union. Deres formål er - i kraft af et budget fra både EU og de deltagende medlemsstater [2] - at implementere en forskningsdagsorden, som er fastlagt af de europæiske forskningsmiljøer (industrien og akademiske organisationer /forskningsorganisationer) inden for deres respektive fagområder. De fælles teknologiinitiativer har således til formål at styrke Europas fremtidige vækst, konkurrenceevne og bæredygtige udvikling. Ambitionen og anvendelsesområdet for initiativerne, omfanget af de økonomiske og tekniske ressourcer, der skal mobiliseres, og behovet for at opnå en effektiv koordination og synergi af ressourcer og finansiering har krævet en indsats på europæisk niveau.

Efter de første to indkaldelser af forslag har ARTEMIS og ENIAC lanceret henholdsvis 25 og 18 projekter, hvert af dem med en gennemsnitlig varighed på tre år. EU og medlemsstaterne inden for de fælles teknologiinitiativer har tilsammen indtil videre afsat 576 mio. EUR til begge fælles teknologiinitiativer samlet set (2008-2010). Dertil kommer private forskningsog udviklingsindsatser svarende til ca. det dobbelte af førstnævnte beløb. Selvom dette udgør en betydelig offentlig investering på to afgørende teknologiområder, er den nuværende offentlige støtte alt for lille i forhold til de oprindelige målsætninger i Kommissionens forslag om etableringen af fællesforetagenderne (i alt 900mio. EUR for den samme periode). De nuværende investeringer i de to fælles teknologiinitiativer lever heller ikke op til forventningerne hos interessenterne inden for forskning, som havde ambitioner om programmer på 2,5 til3 mia. EUR hver (svarende til Kommissionens samlede forslag).

[1] Rådets forordning (EF) nr. 74/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet Artemis til gennemførelse af det fælles teknologiinitiativ vedrørende indlejrede computersystemer, artikel 11; Rådets forordning (EF) nr. 72/2008 af 20. december 2007 om oprettelse af fællesforetagendet ENIAC, artikel 11.

[2] ARTEMIS-medlemsstater: Østrig, Belgien, Cypern, Tjekkiet, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Nederlandene, Norge, Portugal, Rumænien, Sverige, Slovenien, Det Forenede Kongerige.
ENIAC-medlemsstater: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Spanien, Finland, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Sverige, Det Forenede Kongerige

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2007
Anvendelsesdato i EU
07.02.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet