Felles forskningsprogram om bedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT ("Ambient Assisted Living" - AAL)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 742/2008/EF om Fellesskapets deltakelse i et forsknings- og utviklingsprogram som har til formål å forbedre eldres livskvalitet gjennom bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi og som gjennomføres av en rekke forskjellige medlemsstater

Decision No 742/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the Community’s participation in a research and development programme undertaken by several Member States aimed at enhancing the quality of life of older people through the use of new information and communication technologie

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 18.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen gjennom EØS-komiteens vedtak om deltakelse i EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling, som også omfatter alle avledede vedtak.

BAKGRUNN (fra Norges forskningsråds nettside om AAL)
Ambient Assisted Living (AAL) er et felles europeisk teknologi- og innovasjonsprogram som støtter nyskapende og nyttige IKT-baserte løsninger for eldre.

Målet for programmet er å bidra til økt livskvalitet for eldre i informasjonssamfunnet. Programmet skal også styrke europeisk næringslivs evne og vilje til å frambringe IKT-baserte løsninger som bidrar til at eldre kan leve et aktivt og selvstendig liv lengst mulig.

23 europeiske land deltar i AAL-programmet, i tillegg til Europakommisjonen. Programmet er også åpent for nye partnerland. AAL er organisert på siden av EUs 7. rammeprogram, men EU deltar økonomisk gjennom IKT-delen av rammeprogrammet. Norge er med i denne fellessatsingen, og Forskningsrådet forvalter ordningen og bidrar til finansiering av norske aktører.

Deltakelsen kanaliseres gjennom nasjonale programmer i de land som er partnere i AAL. For Norges vedkommende er dette IT Funk. Hvert lands økonomiske bidrag er øremerket det egne lands prosjektdeltakere.

AAL støtter prosjekter med to til tre års varighet. Prosjektene må ha partnere fra minst tre av de landene som deltar i AAL, og det kreves aktiv medvirkning fra relevante brukere.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Anvendes fra i Norge
02.08.2010