EU-henstilling om tiltak ved mangel på halvledere

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2022/210 av 8. februar 2022 om en felles EU-verktøykasse for å avhjelpe mangelen på halvledere og en EU-ordning for overvåking av økosystemet for halvledere

Commission Recommendation (EU) 2022/210 of 8 February 2022 on a common Union toolbox to address semiconductor shortages and an EU mechanism for monitoring the semiconductor ecosystem

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 17.2.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Halvledere er afgørende for, at den moderne økonomi og det moderne samfund kan fungere. I det seneste år har Unionen været udsat for hidtil usete forsyningsafbrydelser, som har medført alvorlige forsinkelser, haft negativ virkning for vigtige økonomiske sektorer og ført til forsinkelser i reparationen og vedligeholdelsen af vigtige produkter til kritiske sektorer såsom medicinsk og diagnostisk udstyr.

(2) Den nuværende krise med mangel på halvledere og dens følgevirkninger truer derfor med at påvirke kritiske sektorer som sundhed, transport, energi, forsvar, sikkerhed og rummet. Unionens grønne og digitale omstilling risikerer at blive forsinket.

(3) På denne baggrund har Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en ramme for foranstaltninger til styrkelse af det europæiske økosystem for halvledere (forordningen om mikrochips) til formål at styrke Unionens modstandsdygtighed over for forstyrrelser i forsyningskæden for halvledere, fremme udviklingen af kapacitet inden for avanceret fremstilling, udformning og systemintegration samt avanceret industriel fremstilling i Unionen, afhjælpe den akutte mangel på kvalificeret arbejdskraft og øge den kvalificerede arbejdsstyrke samt bidrage til at skabe et modstandsdygtigt og dynamisk økosystem for halvledere i Unionen. Unionen er fast besluttet på at forfølge sit strategiske mål om at nå mindst 20 % af verdensproduktionen i værdi af avancerede, innovative og bæredygtige halvledere senest i 2030 som fastsat i det politiske program for det digitale årti.

(4) Denne henstilling ledsager den foreslåede forordning som et redskab med øjeblikkelig virkning til at muliggøre en hurtig og koordineret reaktion på EU-plan på den nuværende mangel. Med henblik herpå foreslås det at oprette en koordineringsmekanisme til at drøfte og træffe beslutning om rettidige og forholdsmæssige kriseforanstaltninger.

(5) I betragtning af de strukturelle mangler i forsyningskæden for halvledere anbefales desuden foranstaltninger til koordineret overvågning af værdikæden for halvledere med fokus på risici, der kan skabe afbrydelser af forsyningen af halvledere, påvirke den negativt eller bringe den i fare. Disse foranstaltninger bør muliggøre og forberede den permanente mekanisme til overvågning af forsyningskæden for halvledere, der foreslås i forordningen.

(6) Kommissionen har nedsat en europæisk ekspertgruppe om halvledere med henblik på at gennemføre denne henstilling. Den europæiske ekspertgruppe om halvledere skal fungere som en platform for koordinering mellem medlemsstaterne og yde rådgivning og bistand til Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af den kommende forordning. Ekspertgruppens opgaver skal overtages af det europæiske udvalg om halvledere, der vil blive nedsat ved forordningen.

(7) Den europæiske ekspertgruppe om halvledere skal fremme en hurtig og effektiv udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen om markedsudviklinger, der medfører konkrete risici for Unionens forsyninger, og fremme en ensartet og koordineret krisereaktion.

(8) Som første foranstaltning henstilles det til medlemsstaterne at anmode om oplysninger fra repræsentative virksomhedsorganisationer eller om nødvendigt fra individuelle producenter af halvledere og halvlederudstyr. Det vil øge den europæiske ekspertgruppe om halvlederes evne til at udpege og skræddersy potentielle kriseforanstaltninger. De indsamlede data bør vedrøre produktionskapaciteten og de vigtigste aktuelle forstyrrelser og flaskehalse. Enhver indsamling eller udveksling af oplysninger bør ske i overensstemmelse med gældende regler om datadeling og fortroligheden af oplysninger og data.

(9) Denne henstilling indeholder forslag til kriseforanstaltninger, som medlemsstaterne opfordres til at drøfte og overveje at gennemføre, hvis det er relevant og forholdsmæssigt.

(10) Hvis vurderingen af den aktuelle krise kræver det, kan medlemsstaterne overveje at indlede en dialog med halvlederproducenter, der er etablerede i Unionen, og anmode dem om at prioritere kontrakter med virksomheder, der leverer produkter til kritiske sektorer, så disse sektorer fortsat kan fungere.

(11) Hvis det efter vurderingen af den aktuelle krise er relevant og hensigtsmæssigt, kan medlemsstaterne desuden overveje at give Kommissionen mandat til at indkøbe visse produkter på deres vegne og dermed skabe en løftestangseffekt gennem sin købekraft og sikre forsyningen til kritiske sektorer i offentlighedens interesse.

(12) Endelig opfordres medlemsstaterne til at vurdere, om Unionen bør kontrollere udførslen af visse varer for at sikre forsyningen til det indre marked. Hvis de finder, at sådanne beskyttelsesforanstaltninger er hensigtsmæssige, nødvendige og forholdsmæssige, kan de drøfte dette og begære Kommissionens vurdering af, hvorvidt betingelserne for beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til udførsel i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/479 er opfyldt.

(13) Den anbefalede overvågningsindsats bør følge principperne om foregribelse, koordinering og beredskab med det formål at etablere et system for tidlig varsling for at forebygge kriser for så vidt angår halvledere og styrke Unionens økosystem for halvledere. Med henblik herpå anmodes medlemsstaterne om i den europæiske ekspertgruppe om halvledere at drøfte tidlige advarselsindikatorer, der er hensigtsmæssige for at kunne foregribe fremtidige mangler i forsyningskæden for halvledere.

(14) Der er behov for en yderligere og dybdegående vurdering af de risici, der kan skabe afbrydelser i værdikæden, påvirke den negativt eller bringe den i fare, blandt andet med hensyn til forsyningskilderne og forsyningernes oprindelse uden for Unionen. Det henstilles derfor til medlemsstaterne at indsamle relevante oplysninger og samarbejde med henblik på at sætte Kommissionen i stand til at udarbejde en fælles risikovurdering for værdikæden for halvledere i Unionen. Det bør angives, hvilke faktorer der skal tages i betragtning i udarbejdelsen af risikovurderingen.

(15) I Kommissionens forslag til forordning fastsættes en permanent og bindende mekanisme med henblik på en koordineret overvågning og krisereaktion, der bygger på de foranstaltninger, der foreslås i denne henstilling. Når forordningen træder i kraft, kan denne henstilling ophæves —

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet