Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: ajourføring av kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2016/790 av 13. januar 2016 om endring av vedlegg V i direktiv 2005/36/EF med hensyn til kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger

Commission Delegated Decision (EU) 2016/790 of 13 January 2016 amending Annex V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council as regards the evidence of formal qualifications and the titles of training courses

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.6.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen er en oppdatering av alle de tidligere endringer som er meldt inn fra medlemsstatene til vedlegg V. Det gjelder kun for de harmoniserte utdanningene: lege, sykepleier, tannlege, veterinær, jordmor, farmasøyt og arkitekt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen får ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Vedlegg V er gjennomført som vedlegg II i forskrift om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller fra Sveits og i vedlegg II i forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonsbeslutningen får ingen økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for utdanning, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-spesialutvalget for utdanning har behandlet kommisjonsbeslutningen ved skriftlig prosedyre og funnet den relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Europakommisjonen besluttet å endre vedlegg V 13. januar 2016. Beslutningen ble publisert i Den Europeiske Unions Tidende 24. mai 2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.01.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.01.2016
Anvendelsesdato i EU
13.06.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2016
Anvendes fra i Norge
19.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0790
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro