EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021

Tittel

Forberedende tiltak for forsvarsforskning 2021 (budsjettpost i EUs budsjett for 2021)

Preparatory action on defence research 2021 (budget line of the EU budget 2021)

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.10.2021)

Om PADR
Norge har som eneste ikke-medlem deltatt i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning (Preparatory Action on Defence Research, PADR). Tiltaket har til hensikt å gi EU-kommisjonen et bedre grunnlag for å vurdere nytten av eventuell framtidig støtte til forsvarsforskning i EU. Tiltaket er en del av den europeiske forsvarshandlingsplanen European Defence Action Plan, EDAP, som ble lansert i 2016. Denne planen har til hensikt å styrke Europas forsvarsevne og forsvarsindustri gjennom å stimulere til økt forskningsinnsats på forsvarsområdet, utvikle konkurransedyktig og innovativ europeisk forsvarsindustri og bidra til effektive anskaffelser av forsvarskapabiliteter.

PADR er en forsøksordning som ble opprettet for å forberede etableringen av Det europeiske forsvarsfondet (EDF). Gjennom behandlingen av innst. 87 S (2020-2021) til Prop. 14 S (2020-2021) om ny langtidsplan for forsvarssektoren fattet Stortinget vedtak om at Norge skal delta i EDF fra oppstarten i 2021.

I EØS-avtalens artikkel 1 nr. 1 og artikkel 1 nr. 2 bokstav f) fremgår det at avtalen skal fremme sterkere samarbeid mellom avtalepartene innen forskning og utvikling. PADR innlemmes i EØS-avtalens protokoll 31, som omhandler samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Norge har deltatt i PADR gjennom EØS-avtalen i perioden 2017–2020. Deltakelsen i PADR har vært fastsatt gjennom separate EØS-komitébeslutninger for hvert år. EØS-komitebeslutningen for 2021 ble vedtatt i EØS-komitemøtet 24. september 2021.

2019 var opprinnelig planlagt å være det siste året av PADR, og de norske budsjettmessige forpliktelsene i programmet utløp dermed samme år. Imidlertid har forsinkelser i pågående prosjekter medført at utbetalinger har blitt skjøvet til 2020 og 2021. Innlemmelse i EØS-avtalen av PADR for 2021 medfører således ikke ekstrabevilgninger utover det Norge allerede har forpliktet seg til for perioden 2017–2019. Det er ikke uvanlig å betale for slik deltakelse etter at den formelle perioden er utløpt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføringen av PADR nødvendiggjør ikke lov- eller forskriftsendringer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge forplikter seg kun til bidrag til og deltakelse i PADR over inneværende års budsjett. Kostnadene for norsk deltakelse i 2021 fastsettes etter EØS-avtalens artikkel 82 nr. 1 bokstav a), og vil utgjøre ca. 1,2 millioner kroner (107 000 euro). Beløpet dekkes innenfor rammen av inneværende års forsvarsbudsjett. Totalkostnaden for deltakelse i perioden 2017–2021 vil være om lag 20,2 millioner kroner.

Forsvarsdepartementet vil stå for den løpende oppfølgingen av PADR i gjennomføringsperioden, noe som ikke forventes å medføre administrativt merarbeid i betydelig grad.

Sakkyndige instansers merknader
Budsjettlinjen har ikke vært behandlet i spesialutvalg. Forsvarsdepartementet anser budsjettlinjen som EØS-relevant og akseptabel.

Sammendrag av innhold
Beslutningen gjelder Norges tilskudd til EU for deltakelse i EUs forberedende tiltak for forsvarsforskning (PADR) i 2021. Beslutningen gjelder forlengelse til 2021, ettersom planlagt aktivitet er forsinket og løper over i 2021. Forlengelsen av norsk deltakelse i PADR i 2021 ble godkjent i statsråd 23. juni 2021.

Norges deltakelse i PADR skjer gjennom tilskudd til budsjettlinje PA 13 17 01 (Forberedende tiltak for forsvarsforskning).

Norges økonomiske bidrag beregnes iht. EØS-avtalens artikkel 82.

Vurdering
Deltakelse i PADR gir Norge flere gode muligheter i form av blant annet styrket konkurranseevne på det europeiske forsvarsmarkedet og etablering av internasjonale samarbeidsnettverk. Deltakelse bidrar til å posisjonere Norge opp mot deltakelsen i Det europeiske forsvarsfondet (EDF). Videre bidrar deltakelsen til etableringen av samarbeidsnettverk og relasjoner nasjonalt og internasjonalt.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Forsvarsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro