Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013)

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1298/2008/EF av 16. desember 2008 om opprettelse av et program som skal øke kvaliteten av videregående uddanninger og fremme den mellomfolkelige forståelse gjennom samarbeid med tredjeland (Erasmus Mundus) (2009-2013)

Decision No 1298/2008/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 establishing an action programme for the enhancement of quality in higher education and the promotion of intercultural understanding through co-operation with third countries (Erasmus Mundus) (2009-2013)

Siste nytt

Rapport om midtveisevaluering lagt fram av Kommisjonen 19.9.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2010)

Sammendrag av innhold
Målsetningen med programmet er å bidra til å styrke kvaliteten og tiltrekningskraften til europeisk høyere utdanning, og til å fremme interkulturell forståelse gjennom samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner fra tredjeland, dvs. utenfor EU/EØS-området. Programmet er et samarbeidsprogram for europeiske høyere utdanningsinstitusjoner på master- og/eller doktorgradsnivå, der institusjonene går sammen i konsortier for å tilby en felles grad. Samarbeidet kan også inkludere høyere utdanningsinstitusjoner i tredjeland.

Programmet består av tre hoveddeler:

Tiltaksområde 1 har støtteordninger for Erasmus Mundus-fellesgrader, inkludert stipendordning. Dette tiltaksområdet støtter blant annet etableringen av utvalgte Erasmus Mundus-mastergrads- og doktorgradsprogrammer og stipender til studenter og akademikere.

Tiltaksområde 2 har støtteordninger for Erasmus Mundus-partnerskap med høyere utdaningsinstitusjoner i tredjeland og inkluderer også en stipendordning. Slike partnerskap er ment å etablere samarbeid mellom institusjoner i Eruopa og verden utenfor, uten at det nødvendigvis blir etablert felles master- og doktorgradsprogrammer. Målet er å styrke institusjoner i tredjelands evne til internasjonalt arbeid.

Tiltaksområde 3 har støtteordninger for tiltak som tar sikte på å styrke tiltrekningskraften til europeisk høyere utdanning. Dette kan dreie seg om aktiviteter knyttet til utvikling av utdanningstilbud, kvalitetssikringsordninger, godkjenningsordninger, utvikling av læreplaner, mobilitet og så videre.

Budsjett: Programmet vil for hele perioden ha et totalbudsjett på ca. 954 millioner euro. Tiltaksområdene 1 og 3 har fått et totalbudsjett på 493,69 millioner euro.

Vurdering
I første programperiode har Norge deltatt aktivt i alle fem utlysningsrundene. Åtte norske høyere utdanningsinstitusjoner deltar i dag i 15 av til sammen 103 felles Erasmus Mundus-mastergrader, og de er koordinatorer i to. I tillegg deltar norske universiteter og høyskoler i fire av de totalt 14 nettverkene som skal vise partnere fra andre land utenfor Europa at europeisk høyere utdanning er attraktiv. Dette er god aktivitet tatt i betraktning at Norge har rundt 2 % av antall europeiske studenter og i dag betaler ca. 2 % av budsjettet, mens vi deltar i ca. 14 % av programaktivitetene, inkludert mastergradene. Prosentvis er norsk deltakelse på nivå med Sveriges, mens Finlands og Danmarks deltakelse ligger i underkant av 10 %.

Deltakelsen i Erasmus Mundus bidrar til å oppfylle Kunnskapsdepartementets internasjonaliseringsstrategi gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid både på faglig og institusjonelt nivå, gir impulser til faglig utvikling/studieplanutvikling og faglig engasjement, utvikler samarbeid av høy kvalitet med både europeiske og tredjelands høyere utdanningsinstitusjoner, gir tilgang til mange høyt kvalifiserte studenter som stimulerer fagmiljøene, og setter Norge på utdanningskartet for dyktige, internasjonale, mobile studenter.

Med veksten i aktivitet når det gjelder samarbeid med land utenfor Europa i den nye programperioden, vil Erasmus Mundus II også være et nyttig redskap for videre utbygging av universitets- og høgskolesamarbeidet mellom Norge og land på andre kontinenter.

Status
Erasmus Mundus II-programmet (2009-2013) ble formelt vedtatt i EU 16. desember 2008 ved europaparlaments- og rådsbeslutning 1298/2008/EF. Programmet er en videreføring av Erasmus Mundus (2004-2008) hvor Norge har deltatt. Erasmus Mundus II ble innlemmet i EØS-avtalen 3. juli 2009. Norge deltar i tiltaksområde 1 og 3.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2008
Anvendelsesdato i EU
20.12.2008
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 61, 23.10.2014, p. 228-243
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
03.07.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.07.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
03.04.2009
Anvendes fra i Norge
01.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D1298
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro