EUs 7. rammeprogram for forskning og utvikling: endring av kontrollbestemmelser for deltakere

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/838/EU av 18. desember 2012 om bestemmelser som skal sikre at det føres konsekvent kontrol med deltakernes eksistens, juridiske status samt tekniske og økonomiske kapasitet i forbindelse med tilskudd til indirekte aksjoner fra Det europeiske fellesskaps syvende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon og under Det europeiske atomenergifellesskaps syvende rammeprogram for forskning og utdanning på det nukleære område

Commission Decision 2012/838/EU of 18 December 2012 on the adoption of the Rules to ensure consistent verification of the existence and legal status of participants, as well as their operational and financial capacities, in indirect actions supported through the form of a grant under the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities and under the Seventh Framework Programme of the European Atomic Energy Community for nuclear research and training activities

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 29.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Gjelder i EØS-landene uten vedtak i EØS-komitneen som følge av beslutningen om 7. rammeprogram.

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Den 13. juni 2007 vedtog Kommissionen afgørelse C(2007) 2466, hvori den fastsatte regler, der skulle sikre konsekvent kontrol med deltagernes eksistens, juridiske status samt tekniske og økonomiske formåen i forbindelse med tilskud til indirekte aktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1982/2006/EF af 18. december 2006 om Det Europæiske Fællesskabs syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration (2007- 2013) og Rådets afgørelse 2006/970/Euratom af 18. december 2006 om Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2007-2011) (herefter »reglerne«).

(2) Reglerne var udarbejdet med henblik på at fastsætte klare og gennemsigtige rammer, der skulle gennemføres ensartet af alle de tjenestegrene, der forvalter støtte under afgørelse nr. 1982/2006/EF og afgørelse 2006/970/Euratom. Formålet med reglerne var at sikre en sammenhængende tilgang for alle de programmer, der er oprettet under disse afgørelser, og i hele deres varighed, samt at tillade en vis fleksibilitet, når det var nødvendigt.

(3) Disse regler bør ændres for at præcisere visse elementer og kodificere den praksis, der er anvendt indtil nu, f.eks. med definitioner af den juridiske status/kategori og bestemmelser om påkrævede dokumenter og ikrafttrædelsesdato, tilfælde af ufuldstændige, selvmodsigende eller falske erklæringer og/eller bilag, den delegerede juridiske repræsentant, ændring og revision af valideringer og valideringspanelet.

(4) Det er nødvendigt at ændre reglerne for at garantere en ensartet gennemførelse og fortolkning ved at introducere specifikke tilfælde. Desuden bør afsnittet om beskyttelsesforanstaltninger udvides.

(5) Disse regler bør samtidig bringes i overensstemmelse med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(6) Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør afgørelse C(2007) 2466 erstattes.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2012
Anvendelsesdato i EU
05.01.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet