EU-anbefalinger om vurdering av realkompetanse

Tittel

Rådsrekommandasjon 2012/C 398/01 av 20. desember 2012 om validering av ikke-formell og uformell læring

Council Recommendation 2012/C 398/01 of 20 December 2012 on the validation of non-formal and informal learning

Siste nytt

Høring om evaluering av rekommandasjonen igangsatt av Kommisjonen 7.8.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.06.2014)

Sammendrag av innhold
Det blir anbefalt at medlemslandene innen 2018 skal ha på plass ordninger for realkompetansevurdering som gir enkeltpersoner mulighet til:

• å få vurdert og verdsatt kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er ervervet gjennom ikke-formell og uformell læring;
• å oppnå en full eller delvis kvalifikasjon basert på validering av ikke-formell og uformell læring

Det anbefales videre at følgende elementer inngår i ordningen i den grad det er hensiktsmessig; enkeltvis eller i kombinasjon alt etter behov:

• identifikasjon av en persons læringsutbytte oppnådd gjennom ikke-formell og uformell læring;
• dokumentasjon av en persons læringsutbytte oppnådd gjennom ikke-formell og uformell læring;
• vurdering av en persons læringsutbytte oppnådd gjennom ikke-formell og uformell læring;
• sertifisering av resultatet av vurderingen oppnådd gjennom ikke-formell og uformell læring i form av en kvalifikasjon, del av en kvalifikasjon eller i annen passende form

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rekommandasjonen i seg selv medfører ikke særskilte direkte økonomiske forpliktelser, men økt interesse for realkompetansevurdering vil kunne medføre behov for økte ressurser for den som skal gjennomføre slik realkompetansevurdering.

Rettslige konsekvenser

Rekommandasjonen i seg selv ikke ser ut til å inneholde særlige juridiske forpliktelser eller rettigheter, utover å ha på plass et system for realkompetansevurdering innen 2018. En frivillig innlemmelse av en rekommandasjon i EØS-avtalen tolkes som et klart signal om at Norge ønsker å utdype samarbeidet og følge opp de anbefalinger som ligger i rekommandasjonen .

EØS-relevant og akseptabel

Rettsakten er behandlet i EØS Spesialutvalg for utdanning ved skriftlig prosedyre.

Vurdering
Rekommandasjonen er EØS-relevant og akseptabel for Norge. Implementeringen gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2012
Anvendelsesdato i EU
11.01.2013
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
26.09.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012H1222(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro