Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse yrker

Tittel

Kommisjonsforordning 1430/2007 av 5. desember 2007 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner

Commission Regulation (EC) No 1430/2007 of 5 December 2007 amending Annexes II and III to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.8.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra EØS-notatet)

Kommisjonsforordningen endrer vedlegg II og III i direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner.

Endringen i vedlegg II skjer som en følge av anmodning fra Tyskland, Østerrike, Luxemburg og Italia. Vedlegg III endres etter anmodning fra Nederland.

Vedlegg II endres ved at enkelte yrkesbetegnelser for sykepeleiere tas ut av listen, noen helseyrker endrer yrkesbetegnelser og enkelte yrkesbetegnelser for sykepleiere tas inn i listen. Dette gjelder yrkesbetegnelser for yrker fra Tyskland, Østerrike og Luxemburg. Videre fjernes yrkene landmåler og landbrukskonsulent fra Italia.

I vedlegg III endres beskrivelsen av de lovregulerte utdannelser fra Nederland. Dette som en følge av endringer i nederlandsk lov.

Vurdering
Kommisjonsforordningen ble sendt på høring til departement som berøres av direktiv 2005/36/EF. Ingen av departementene hadde merknader til Kommisjonsforordnigen og ingen av departementene anså det nødvendig med lov- eller forskriftsendring.

Kommisjonsforordnignen anses som EØS-relevant.

Andre opplysninger
Direktiv 2005/36/EF er ikke meldt gjennomført i norsk rett, det forventes å skje i løpet av høsten 2008.

Status
Ved EØS-komiteens beslutning nr. 50/2008 av 25. april 2008 ble det beslutett å inlemme Kommisjonsforordning nr. 1430/2007 som endrer vedlegg II og III i direktiv 2005/36/EF i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.12.2007
Anvendelsesdato i EU
26.12.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 38, 27.6.2013, p. 127-135
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
25.04.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.04.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.04.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.08.2010
Anvendes fra i Norge
24.08.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R1430
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro