EUs 7. rammeprogram for forskning: særprogrammet "Samarbeid"

Tittel

Rådsvedtak 2006/971/EF av 19. desember 2006 om særprogrammet "Samarbeid" til gjennomføring av Det europeiske Fællesskaps syvende rammeprogram for forskning, teknologisk utvikling og demonstrasjon (2007-13)

Council Decision 2006/971/EC of 19 December 2006 concerning the Specific Programme Cooperation implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013)

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Rådsvedtaket er innlemmet i EØS-avtalen i kraft av det generelle EØS-vedtaket om 7. rammeprogram.

BAKGRUNN (fra stortingsproposisjonen om 7. rammeprogram)

Særprogrammet «Samarbeid» støtter forskningsaktiviteter som møter sosiale, økonomiske, miljømessige og bedriftsmessige utfordringer, og utgjør det største programmet i det sjuende rammeprogrammet. En stor del av innsatsen rettes inn mot forbedring av næringslivets konkurranseevne. Forskningsaktivitetene skal gjennomføres i et tverrnasjonalt samarbeid innenfor følgende ti tematiske områder:

• Helse
• Matvarer, landbruk, fiskeri og bioteknologi
• Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
• Nanovitenskap, nanoteknologi, nye materialer og ny produksjonsteknologi
• Energi
• Miljø, herunder klimaendringer
• Transport, herunder luftfart (og skipsfart)
• Samfunnsvitenskap og humaniora
• Romvirksomhet
• Sikkerhet

«Samarbeid» vil gjennomføres ved at det legges til rette for tverrnasjonale forsknings- og utviklingsprosjekter innenfor hvert tema. Det vil bli lagt vekt på samordning av forskningsområder som går på tvers av temaene, som marin forskning og teknologi. Det vil også gjennomføres felles utlysninger for forsknings- og teknologiemner med relevans for mer enn ett fagområde.

For å øke relevansen av programmet for næringslivet, er det i prioriteringen av forsknings- og teknologiemner innenfor de tematiske områdene lagt vekt på arbeidet i de om lag 30 offisielle europeiske teknologiplattformene. Hver teknologiplattform samler ulike aktører – næringsliv, forsk­ningsinstitusjoner, myndigheter med flere – som utvikler en felles visjon og strategi for utvikling og anvendelse av ny teknologi innenfor en næringslivssektor. Plattformene er i hovedsak ledet av næringslivet, og forventes å få betydning for den teknologiske og økonomiske utviklingen innenfor flere sektorer.

Ut over forskning av relevans for næringslivet, inneholder de ti temaene forskning som er relevant for en rekke andre politikkområder, som helse, energi, miljø, sosialpolitikk og forbrukervern. Temaene IKT og helse er spesielt prioritert i rammeprogrammet. På energiområdet vil det særlig legges vekt på rasjonelt energiforbruk, fornybare energikilder og fangst og lagring av CO2 .
Koordinering mot nasjonale FoU-aktiviteter

For å øke konkurranseevnen til europeisk forsk­ning, legger EU vekt på at potensialet i hele det europeiske forskningsområdet må nyttes fullt ut. Dette innebærer at det i det sjuende rammeprogrammet blant annet vil kunne etableres egne fellesforetak («Joint Undertaking») eller andre legale strukturer for gjennomføring av særskilte FoU-aktiviteter som også kan omfatte nasjonale FoU-aktiviteter og -ressurser på bakgrunn av artikkel 169 eller artikkel 171 i EU-traktaten. 1

Det vil i særprogrammet «Samarbeid», og i noe utstrekning også i særprogrammet «Kapasitet», blant annet kunne ytes støtte til følgende aktiviteter:

• Felles teknologiinitiativer («Joint Technology Initiatives» – JTI): Dette vil være et begrenset antall initiativer som i hovedsak vil springe ut av arbeidet i de europeiske teknologiplattformene, og som løftes særskilt på bakgrunn av svært omfattende FoU-mål og ressursbehov. Et eksempel er utvikling av teknologi for hydrogen og brenselceller. Felles teknologiinitiativer innebærer offentlig/privat partnerskap. Det samler ressurser fra privat næringsliv, EUs egne ressurser i det sjuende rammeprogrammet og Den Europeiske Investeringsbank («European Investment Bank» - EIB) 2 samt nasjonale ressurser. Initiativene vil kunne gjennomføres på bakgrunn av artikkel 171 i EU-traktaten, og forutsetter at det etableres en finansieringsplan basert på formelle tilsagn fra alle berørte parter.

• Samordning av andre forskningsprogrammer: Det sjuende rammeprogram vil yte støtte til samordning av primært nasjonal og regional forskning gjennom instrumentene ERA-NET og ERA-NET+. Et ERA-NET bygger opp et nettverk mellom deltakerne, som er programeiere og -ansvarlige i departementer og forskningsråd eller andre forskningsfinansierende institusjoner i Europa. Deltakerne identifiserer også felles forskningsstrategiske problemstillinger. De mest ambisiøse målene for et ERA-NET er at det gjennomføres felles aktiviteter og utlysninger basert på at nasjonale programmer åpnes for felles søknader fra flere land.

• Samordning av forskningsprogrammer kan også skje ved at nasjonale programmer gjennomføres i fellesskap basert på etablering av en egen struktur for gjennomføringen, og hvor også EU deltar. Det vil ytes tilskudd over det sjuende rammeprogrammet til gjennomføring av aktivitetene på grunnlag av artikkel 169 i EU-traktaten. Også her vil det kreves en finansieringsplan basert på formelle tilsagn fra nasjonale myndigheter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.09.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
19.12.2006
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet