Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Tittel

Rådsrekommandasjon 615/2017 av 22. mai 2017 om det europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om oppheving av europaparlaments- og rådsrekommandasjonen av 23. april 2008 om innføringen av det europeiske kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Council Recommendation 615/2017 of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2016)

Sammendrag av innhold
Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (EQF), COM(2016) 383 final er et forslag fra Kommisjonen til en rådsrekommandasjon som skal erstatte rekommandasjonen vedtatt av Det europeiske parlamentet og Rådet 23. april 2008 om etableringen av EQF. EQF beskriver ulike nivåer av læringsutbytte ved hjelp av et åttedelt rammeverk, og medlemslandene er anbefalt å benytte dette verktøyet til å sammenligne kvalifikasjoner og henvise sine nasjonale kvalifikasjonsnivåer til EQF-nivåene.

Det er få endringer i forhold til den forrige rekommandasjonen . Det er ingen endring av deskriptorerene (de generelle læringsutbyttebeskrivelsene) eller nivåene ut over at termen competences er erstattet med responsibility/authonomy. Beskrivelsen av deskriptoren er imidlertid den samme som tidligere. Det anbefales som tidligere at nye vitnemål og vitnemålstillegg, utstedt av ansvalig myndighet, påføres referanse til relevant EQF-nivå.

Det er en ny anbefaling at medlemslandene skal oppdatere henvisningen jevnlig. Det anbefales videre at Kommisjonen i samarbeid med medlemslandene:

• utvikler metodikk for bruk av læringsutbyttebeskrivelser;
• utreder mulighetene for å utvikle et register utenfor høyere utdanning for organisasjoner med ansvar for kvalitetssikring av kvalifikasjoner;
• utvikler standard format for beskrivelser av læringsutbytte
• støtter en trinnvis utvikling av kriterier og prosedyrer som skal gjøre det mulig å sammenligne tredjelands nasjonale og regionale kvalifikasjonsrammeverk med EQF i samsvar med internasjonale avtaler;
• organiserer "peer reviews" og utveksling av gode eksempler
• sikrer at utviklingen av EQF er i samsvar med det strategiske rammeverket for ET 2020;
• sikrer at programmet Erasmus+ blir brukt til å støtte implementeringen av rekommandasjonen om EQF.

Det anbefales at Kommisjonen rapporterer til Rådet om erfaringer og fremtidige implikasjoner, om nødvendig inkludert mulig revisjon av rekommandasjonen.

I tillegg til vedlegg om definisjoner, vedlegg om deskriptorer og vedlegg om prinsipper for kvalitetssikring av kvalifikasjoner henvist til EQF er følgende helt nye vedlegg kommet til:

• vedlegg om kriterier og prosedyrer for henvisning av nasjonale kvalifikasjonsrammeverk og systemer til EQF;
• vedlegg om prinsipper for krediteringssystemer relatert til EQF;
• vedlegg om felles format for elektronisk publisering av informasjon om kvalifikasjoner.

Vurdering
Rekommandasjonen er EØS-relevant og akseptabel. Implementeringen av EQF gjennomføres på frivillig basis og vil ikke medføre juridiske forpliktelser.

Andre opplysninger
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) ble fastsatt i i 2011, og nivåene i NKR ble henvist til EQF i 2014.

Kunnskapsdepartementet sendte i juli 2016 et utkast til forskrift om NKR og henvisningen til EQF på høring.Høringsfristen er 1. november 2016.

Status
Rekommandasjonen bygger på rekommandasjonen fra 2008 som ble ble tatt inn i EØS-avtalen 17.mars 2009.

Det reviderte forslaget er under behandling i utdanningskommiteen i EU.

Rekommandasjonen er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.05.2017
Anvendelsesdato i EU
15.06.2017
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017H0615(01)
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro