EØS-avtalen artikkel 1 (formål) - TEUV artikkel 26 og 27

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 1 Formal Teuv Artikkel 26 27 - EØS-avtalen artikkel 1 (formål) - TEUV artikkel 26 og 27

Artikkel

001

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 26-27 TEUV (tidl. artikkel 14-15 TEF, tidl. artikkel 1-3 TEØF)

Norsk tekst

Artikkel 1

1. Formålet med denne assosieringsavtale er å fremme en vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, med like konkurransevilkår og overholdelse av de samme regler, med sikte på å opprette et ensartet Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde, heretter kalt EØS.

2. For å nå de mål som er satt i nr. 1, skal samarbeidet i samsvar med bestemmelsene i avtalen omfatte:

a) fritt varebytte,
b) fri bevegelighet for personer,
c) fri bevegelighet for tjenester,
d) fri bevegelighet for kapital,
e) opprettelse av et system som sikrer at konkurransen ikke vris, og at reglene overholdes på samme måte, og
f) nærmere samarbeid på andre områder, slik som forskning og utvikling, miljø, utdannelse og sosialpolitikk.

Engelsk utgave

Article 1

1. The aim of this Agreement of association is to promote a continuous and balanced strengthening of trade and economic relations between the Contracting Parties with equal conditions of competition, and the respect of the same rules, with a view to creating a homogeneous European Economic Area, hereinafter referred to as the EEA.

2. In order to attain the objectives set out in paragraph 1, the association shall entail, in accordance with the provisions of this Agreement:

(a) the free movement of goods;
(b) the free movement of persons;
(c) the free movement of services;
(d) the free movement of capital;
(e) the setting up of a system ensuring that competition is not distorted and that the rules thereon are equally respected; as well as
(f) closer cooperation in other fields, such as research and development, the environment, education and social policy.