EØS-avtalen artikkel 10 (toll) - TEUV artikkel 28 og 30

EØS-avtalen artikkel 10 (toll) - TEUV artikkel 28 og 30

Artikkel 10

Toll på import og eksport og avgifter med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene. Med forbehold for de bestemmelser som er fastsatt i protokoll 5, skal dette gjelde også fiskaltoll.

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 6.12.2018

Article 10

Customs duties on imports and exports, and any charges having equivalent effect, shall be prohibited between the Contracting Parties. Without prejudice to the arrangements set out in Protocol 5, this shall also apply to customs duties of a fiscal nature.