EØS-avtalen artikkel 100 (beslutningsprosessen: deltakelse av og uttalelser fra EFTA-statenes sakkyndige)

EØS-avtalen artikkel 100 (beslutningsprosessen: deltakelse av og uttalelser fra EFTA-statenes sakkyndige)

Artikkel 100

EF-kommisjonen skal sikre sakkyndige fra EFTA-statene en bredest mulig deltagelse, alt etter hvilket område det gjelder, i det forberedende stadium for å utarbeide utkast til tiltak som senere skal forelegges de komiteer som bistår EF-kommisjonen i utøvelsen av dens myndighet. I denne forbindelse skal EF-kommisjonen når den utarbeider utkast til tiltak, rådspørre sakkyndige fra EFTA-statene på samme måte som den rådspør sakkyndige fra EFs medlemsstater.

Når en sak forelegges Rådet for De europeiske fellesskap i samsvar med den behandlingsmåte som gjelder for vedkommende komité, skal EF-kommisjonen oversende Rådet for De europeiske fellesskap uttalelsene fra EFTA-statenes sakkyndige.

Article 100

The EC Commission shall ensure experts of the EFTA States as wide a participation as possible according to the areas concerned, in the preparatory stage of draft measures to be submitted subsequently to the committees which assist the EC Commission in the exercise of its executive powers. In this regard, when drawing up draft measures the EC Commission shall refer to experts of the EFTA States on the same basis as it refers to experts of the EC Member States.

In the cases where the Council of the European Communities is seized in accordance with the procedure applicable to the type of committee involved, the EC Commission shall transmit to the Council of the European Communities the views of the experts of the EFTA States.