EØS-avtalen artikkel 101 (beslutningsprosessen: deltakelse av EFTA-statenes sakkyndige)

EØS-avtalen artikkel 101 (beslutningsprosessen: deltakelse av EFTA-statenes sakkyndige)

Artikkel 101

1. Med hensyn til komiteer som omfattes hverken av artikkel 81 eller av artikkel 100, skal sakkyndige fra EFTA-statene knyttes til deres arbeid når dette er nødvendig for at denne avtale skal virke tilfredsstillende.

Komiteene er oppført i protokoll 37. De nærmere regler om tilknytningen er inntatt i de relevante sektorvise protokoller og vedlegg som omhandler vedkommende saksfelt.

2. Dersom avtalepartene kommer til at tilknytningen burde utvides til andre komiteer med lignende kjennetegn, kan EØS-komiteen endre protokoll 37.

Article 101

1. In respect of committees which are covered neither by Article 81 nor by Article 100 experts from EFTA States shall be associated with the work when this is called for by the good functioning of this Agreement.

These committees are listed in Protocol 37. The modalities of such an association are set out in the relevant sectoral Protocols and Annexes dealing with the matter concerned.

2. If it appears to the Contracting Parties that such an association should be extended to other committees which present similar characteristics, the EEA Joint Committee may amend Protocol 37.