EØS-avtalen artikkel 102 (beslutningsprosessen: rettssikkerhet, ensartethet og gjensidig godtagbar løsning)

EØS-avtalen artikkel 102 (beslutningsprosessen: rettssikkerhet, ensartethet og gjensidig godtagbar løsning)

Artikkel 102

1. For å sikre rettssikkerhet og ensartethet innen EØS skal EØS-komiteen treffe beslutning om endring i et vedlegg til denne avtale så nær som mulig i tid etter at Fellesskapet har vedtatt tilsvarende nytt regelverk, med sikte på å gjøre det mulig med samtidig iverksettelse av det nye fellesskapsregelverk og endringene i vedleggene til denne avtale. For dette formål skal Fellesskapet så snart som mulig underrette de andre avtaleparter gjennom EØS-komiteen når det vedtar regelverk på et saksfelt som omfattes av denne avtale.

2. Det skal vurderes i EØS-komiteen hvilken del av et vedlegg til denne avtale som ville bli direkte berørt av det nye regelverk.

3. Avtalepartene skal bestrebe seg på å komme til enighet i saker som er relevante for denne avtale.

EØS-komiteen skal særlig bestrebe seg på å finne frem til en gjensidig godtagbar løsning dersom det oppstår et alvorlig problem på et område som i EFTA-statene hører inn under den lovgivende myndighets kompetanse.

4. Dersom EØS-komiteen, selv etter anvendelse av nr. 3, ikke kan komme til enighet om en endring i et vedlegg, skal den undersøke alle andre muligheter for at denne avtale fortsatt skal kunne virke tilfredsstillende, og treffe enhver beslutning for dette formål, herunder muligheten for å konstatere at lovgivningen skal anses likeverdig. Denne beslutningen skal tas senest seks måneder etter at saken er forelagt EØS-komiteen, eller den dag det tilsvarende fellesskapsregelverk trer i kraft dersom denne dag er senere.

5. Dersom EØS-komiteen ved utløpet av fristen etter nr. 4 ikke har tatt noen beslutning om å endre et vedlegg til denne avtale, skal den berørte del av vedlegget, slik det er fastslått i samsvar med nr. 2, betraktes som midlertidig satt ut av kraft, med mindre EØS-komiteen bestemmer det motsatte. Et slikt midlertidig opphør skal få virkning seks måneder etter utløpet av fristen etter nr. 4, men under ingen omstendigheter tidligere enn den dag det tilsvarende fellesskapsregelverk er gjennomført i Fellesskapet. EØS-komiteen skal fortsette sine bestrebelser på å komme til enighet om en gjensidig godtagbar løsning slik at opphøret kan avbrytes så snart som mulig.

6. De praktiske følger av opphøret etter nr. 5 skal drøftes i EØS-komiteen. Rettigheter og forpliktelser som personer og markedsdeltagere allerede har ervervet i henhold til denne avtale, skal fortsatt bestå. Avtalepartene skal avgjøre de justeringer som måtte være nødvendige som følge av opphøret.

Article 102

1. In order to guarantee the legal security and the homogeneity of the EEA, the EEA Joint Committee shall take a decision concerning an amendment of an Annex to this Agreement as closely as possible to the adoption by the Community of the corresponding new Community legislation with a view to permitting a simultaneous application of the latter as well as of the amendments of the Annexes to the Agreement. To this end, the Community shall, whenever adopting a legislative act on an issue which is governed by this Agreement, as soon as possible inform the other Contracting Parties in the EEA Joint Committee.

2. The part of an Annex to this Agreement which would be directly affected by the new legislation is assessed in the EEA Joint Committee.

3. The Contracting Parties shall make all efforts to arrive at an agreement on matters relevant to this Agreement.

The EEA Joint Committee shall, in particular, make every effort to find a mutually acceptable solution where a serious problem arises in any area which, in the EFTA States, falls within the competence of the legislator.

4. If, notwithstanding the application of the preceding paragraph, an agreement on an amendment of an Annex to this Agreement cannot be reached, the EEA Joint Committee shall examine all further possibilities to maintain the good functioning of this Agreement and take any decision necessary to this effect, including the possibility to take notice of the equivalence of legislation. Such a decision shall be taken at the latest at the expiry of a period of six months from the date of referral to the EEA Joint Committee or, if that date is later, on the date of entry into force of the corresponding Community legislation.

5. If, at the end of the time-limit set out in paragraph 4, the EEA Joint Committee has not taken a decision on an amendment of an Annex to this Agreement, the affected part thereof, as determined in accordance with paragraph 2, is regarded as provisionally suspended, subject to a decision to the contrary by the EEA Joint Committee. Such a suspension shall take effect six months after the end of the period referred to in paragraph 4, but in no event earlier than the date on which the corresponding EC act is implemented in the Community. The EEA Joint Committee shall pursue its efforts to agree on a mutually acceptable solution in order for the suspension to be terminated as soon as possible.

6. The practical consequences of the suspension referred to in paragraph 5 shall be discussed in the EEA Joint Committee. The rights and obligations which individuals and economic operators have already acquired under this Agreement shall remain. The Contracting Parties shall, as appropriate, decide on the adjustments necessary due to the suspension.