EØS-avtalen artikkel 103 (beslutningsprosessen: forfatningsrettslige krav)

EØS-avtalen artikkel 103 (beslutningsprosessen: forfatningsrettslige krav)

Artikkel 103

1. Dersom en beslutning i EØS-komiteen kan bli bindende for en avtalepart først etter at forfatningsrettslige krav er oppfylt, skal beslutningen tre i kraft på den dag den måtte ha fastsatt, forutsatt at vedkommende avtalepart har meddelt de andre avtaleparter innen den nevnte dag at de forfatningsrettslige krav er oppfylt.

Foreligger ingen meddelelse innen den nevnte dag, skal beslutningen tre i kraft den første dag i den annen måned etter den siste meddelelse.

2. Dersom en meddelelse ikke har funnet sted innen utløpet av seks måneder etter EØS-komiteens beslutning, skal EØS-komiteens beslutning anvendes midlertidig i påvente av at de forfatningsrettslige krav oppfylles, med mindre en avtalepart meddeler at beslutningen ikke kan anvendes midlertidig. I dette tilfelle eller dersom en avtalepart meddeler at en beslutning i EØS-komiteen ikke er godkjent, skal det midlertidige opphør etter artikkel 102 nr. 5 få virkning en måned etter denne meddelelsen, men under ingen omstendigheter tidligere enn den dag det tilsvarende fellesskapsregelverk er gjennomført i Fellesskapet.

Article 103

1. If a decision of the EEA Joint Committee can be binding on a Contracting Party only after the fulfilment of constitutional requirements, the decision shall, if a date is contained therein, enter into force on that date, provided that the Contracting Party concerned has notified the other Contracting Parties by that date that the constitutional requirements have been fulfilled.

In the absence of such a notification by that date, the decision shall enter into force on the first day of the second month following the last notification.

2. If upon the expiry of a period of six months after the decision of the EEA Joint Committee such a notification has not taken place, the decision of the EEA Joint Committee shall be applied provisionally pending the fulfilment of the constitutional requirements unless a Contracting Party notifies that such a provisional application cannot take place. In the latter case, or if a Contracting Party notifies the non-ratification of a decision of the EEA Joint Committee, the suspension provided for in Article 102(5) shall take effect one month after such a notification but in no event earlier than the date on which the corresponding EC act is implemented in the Community.