EØS-avtalen artikkel 104 (beslutningsprosessen)

EØS-avtalen artikkel 104 (beslutningsprosessen)

Artikkel 104

Beslutninger truffet av EØS-komiteen i de tilfelle som er nevnt i denne avtale, skal bli bindende for avtalepartene ved ikrafttredelsen, med mindre beslutningene selv bestemmer noe annet, og avtalepartene skal ta de nødvendige skritt for å sikre at de blir gjennomført og anvendt.

Article 104

Decisions taken by the EEA Joint Committee in the cases provided for in this Agreement shall, unless otherwise provided for therein, upon their entry into force be binding on the Contracting Parties which shall take the necessary steps to ensure their implementation and application.