EØS-avtalen artikkel 105 (ensartet fortolkning av avtalen)

EØS-avtalen artikkel 105 (ensartet fortolkning av avtalen)

Artikkel 105

1. For å nå avtalepartenes mål om å nå frem til en mest mulig lik fortolkning av bestemmelsene i denne avtale og de bestemmelser i Fellesskapets regelverk som i det vesentlige er gjengitt i avtalen, skal EØS-komiteen gå frem i samsvar med denne artikkel.

2. EØS-komiteen skal holde kontinuerlig oppsyn med utviklingen i rettspraksis, jfr. artikkel 108 nr. 2, i De europeiske fellesskaps domstol og EFTA-domstolen. Dommer fra disse domstolene skal for dette formål oversendes EØS-komiteen, som skal arbeide for å bevare den ensartede fortolkning av avtalen.

3. Dersom EØS-komiteen innen to måneder etter at en forskjell i rettspraksis i de to domstoler er blitt brakt inn for den, ikke har lykkes i å bevare den ensartede fortolkning av avtalen, kan fremgangsmåten fastsatt i artikkel 111 komme til anvendelse.

Article 105

1. In order to achieve the objective of the Contracting Parties to arrive at as uniform an interpretation as possible of the provisions of the Agreement and those provisions of Community legislation which are substantially reproduced in the Agreement, the EEA Joint Committee shall act in accordance with this Article.

2. The EEA Joint Committee shall keep under constant review the development of the case-law of the Court of Justice of the European Communities and the EFTA Court. To this end judgments of these Courts shall be transmitted to the EEA Joint Committee which shall act so as to preserve the homogeneous interpretation of the Agreement.

3. If the EEA Joint Committee within two months after a difference in the case-law of the two Courts has been brought before it, has not succeeded to preserve the homogeneous interpretation of the Agreement, the procedures laid down in Article 111 may be applied.