EØS-avtalen artikkel 107 (ensartet fortolkning av avtalen: bruk av EU-domstolen)

EØS-avtalen artikkel 107 (ensartet fortolkning av avtalen: bruk av EU-domstolen)

Artikkel 107

Bestemmelser om muligheten for en EFTA-stat til å samtykke i at en domstol ber De europeiske fellesskaps domstol om å avgjøre fortolkningen av en EØS-regel, er fastsatt i protokoll 34.

Article 107

Provisions on the possibility for an EFTA State to allow a court or tribunal to ask the Court of Justice of the European Communities to decide on the interpretation of an EEA rule are laid down in Protocol 34.