EØS-avtalen artikkel 108 (overvåkingsordning: EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen)

EØS-avtalen artikkel 108 (overvåkingsordning: EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen)

Artikkel 108

1. EFTA-statene skal opprette et uavhengig overvåkingsorgan (EFTAs overvåkingsorgan) samt fastsette saksbehandlingsregler tilsvarende dem som finnes i Fellesskapet, herunder fremgangsmåter for å sikre at forpliktelser etter denne avtale oppfylles, og for kontroll med lovligheten av avgjørelser i EFTAs overvåkingsorgan i konkurransesaker.

2. EFTA-statene skal opprette en domstol (EFTA-domstolen). I samsvar med en særskilt avtale mellom EFTA-statene skal EFTA-domstolen med hensyn til anvendelsen av denne avtale særlig ha myndighet til

a) å behandle saker som gjelder overvåkingsbestemmelsene i forhold til EFTA-statene,

b) å behandle klager over vedtak av EFTAs overvåkingsorgan i konkurransesaker,

c) å avgjøre tvister mellom to eller flere EFTA-stater.

Article 108

1. The EFTA States shall establish an independent surveillance authority (EFTA Surveillance Authority) as well as procedures similar to those existing in the Community including procedures for ensuring the fulfilment of obligations under this Agreement and for control of the legality of acts of the EFTA Surveillance Authority regarding competition.

2. The EFTA States shall establish a court of justice (EFTA Court).

The EFTA Court shall, in accordance with a separate agreement between the EFTA States, with regard to the application of this Agreement be competent, in particular, for:

(a) actions concerning the surveillance procedure regarding the EFTA States;

(b) appeals concerning decisions in the field of competition taken by the EFTA Surveillance Authority;

(c) the settlement of disputes between two or more EFTA States.