EØS-avtalen artikkel 11 (kvantitative restriksjoner) - TEUV artikkel 34

EØS-avtalen artikkel 11 (kvantitative restriksjoner) - TEUV artikkel 34

Artikkel 11

Kvantitative importrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene.

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.6.2022

Article 11

Quantitative restrictions on imports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between the Contracting Parties.