EØS-avtalen artikkel 111 (tvisteløsning)

EØS-avtalen artikkel 111 (tvisteløsning)

Artikkel 111

1. Fellesskapet eller en EFTA-stat kan bringe en tvist om en sak som gjelder fortolkningen eller anvendelsen av denne avtale, inn for EØS-komiteen i samsvar med bestemmelsene nedenfor.

2. EØS-komiteen kan avgjøre tvisten. Den skal gis alle opplysninger som kan bidra til å muliggjøre en grundig undersøkelse av situasjonen med sikte på å finne en godtagbar løsning. For dette formål skal EØS-komiteen undersøke alle muligheter for at avtalen fortsatt skal kunne virke tilfredsstillende.

3. Dersom en tvist gjelder tolkningen av bestemmelser i denne avtale som i sitt materielle innhold er identiske med tilsvarende regler i Traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap og Traktaten om opprettelse av Det europeiske kull- og stålfellesskap og med rettsakter som er tatt i henhold til disse traktatene, og dersom tvisten ikke er avgjort innen tre måneder etter at den ble brakt inn for EØS-komiteen, kan avtalepartene i tvisten bli enige om å be De europeiske fellesskaps domstol om en avgjørelse i spørsmålet om fortolkning av de relevante regler.

Dersom EØS-komiteen i en slik tvist ikke er kommet til enighet om en løsning innen seks måneder fra det tidspunkt denne prosessen ble påbegynt, eller dersom avtalepartene i tvisten på det tidspunkt ikke har besluttet å be De europeiske fellesskaps domstol om en avgjørelse, kan en avtalepart for å gjenopprette mulig manglende likevekt

- enten treffe beskyttelsestiltak i samsvar med artikkel 112 nr. 2 og i henhold til fremgangsmåten i artikkel 113,

- eller gi artikkel 102 tilsvarende anvendelse.

4. Dersom en tvist gjelder omfang og varighet av beskyttelsestiltak truffet i samsvar med nr. 3 eller artikkel 112 eller forholdsmessigheten av tiltak for å gjenopprette likevekten truffet i samsvar med artikkel 114, og dersom EØS-komiteen ikke har lykkes i å løse tvisten innen tre måneder fra det tidspunkt saken ble brakt inn for den, kan enhver avtalepart henvise tvisten til voldgift i henhold til behandlingsreglene fastsatt i protokoll 33. Spørsmål om fortolkning av de bestemmelser i denne avtale som er omhandlet i nr. 3, kan ikke behandles etter disse reglene. Voldgiftsavgjørelsen er bindende for partene i tvisten.

Article 111

1. The Community or an EFTA State may bring a matter under dispute which concerns the interpretation or application of this Agreement before the EEA Joint Committee in accordance with the following provisions.

2. The EEA Joint Committee may settle the dispute. It shall be provided with all information which might be of use in making possible an in-depth examination of the situation, with a view to finding an acceptable solution. To this end, the EEA Joint Committee shall examine all possibilities to maintain the good functioning of the Agreement.

3. If a dispute concerns the interpretation of provisions of this Agreement, which are identical in substance to corresponding rules of the Treaty establishing the European Economic Community and the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and to acts adopted in application of these two Treaties and if the dispute has not been settled within three months after it has been brought before the EEA Joint Committee, the Contracting Parties to the dispute may agree to request the Court of Justice of the European Communities to give a ruling on the interpretation of the relevant rules.

If the EEA Joint Committee in such a dispute has not reached an agreement on a solution within six months from the date on which this procedure was initiated or if, by then, the Contracting Parties to the dispute have not decided to ask for a ruling by the Court of Justice of the European Communities, a Contracting Party may, in order to remedy possible imbalances,

- either take a safeguard measure in accordance with Article 112(2) and following the procedure of Article 113;

- or apply Article 102 mutatis mutandis.

4. If a dispute concerns the scope or duration of safeguard measures taken in accordance with Article 111(3) or Article 112, or the proportionality of rebalancing measures taken in accordance with Article 114, and if the EEA Joint Committee after three months from the date when the matter has been brought before it has not succeeded to resolve the dispute, any Contracting Party may refer the dispute to arbitration under the procedures laid down in Protocol 33. No question of interpretation of the provisions of this Agreement referred to in paragraph 3 may be dealt with in such procedures. The arbitration award shall be binding on the parties to the dispute.