EØS-avtalen artikkel 112 (beskyttelsestiltak)

EØS-avtalen artikkel 112 (beskyttelsestiltak)

Artikkel 112

1. Dersom alvorlige økonomiske, samfunnsmessige eller miljømessige vanskeligheter som kan vedvare, er i ferd med å oppstå i en sektor eller innen et distrikt, kan en avtalepart ensidig treffe egnede tiltak på de vilkår og etter den fremgangsmåte som er fastsatt i artikkel 113.

2. Slike beskyttelsestiltak skal med hensyn til omfang og varighet begrenses til det som er strengt nødvendig for å rette opp situasjonen. Det skal fortrinnsvis velges tiltak som forårsaker minst mulig forstyrrelser for denne avtales funksjon.

3. Beskyttelsestiltakene skal gjelde overfor alle avtaleparter.

Article 112

1. If serious economic, societal or environmental difficulties of a sectorial or regional nature liable to persist are arising, a Contracting Party may unilaterally take appropriate measures under the conditions and procedures laid down in Article 113.

2. Such safeguard measures shall be restricted with regard to their scope and duration to what is strictly necessary in order to remedy the situation. Priority shall be given to such measures as will least disturb the functioning of this Agreement.

3. The safeguard measures shall apply with regard to all Contracting Parties.