EØS-avtalen artikkel 113 (beskyttelsestiltak)

EØS-avtalen artikkel 113 (beskyttelsestiltak)

Artikkel 113

1. En avtalepart som overveier å treffe beskyttelsestiltak etter artikkel 112, skal uten opphold meddele dette til de andre avtaleparter gjennom EØS-komiteen og gi alle relevante opplysninger.

2. Avtalepartene skal straks innlede rådslagninger i EØS-komiteen med sikte på å finne en løsning som kan godtas av alle parter.

3. Avtaleparten kan ikke treffe beskyttelsestiltak før en måned etter tidspunktet for meddelelsen etter nr. 1, med mindre rådslagningene etter nr. 2 er avsluttet før utløpet av den nevnte frist. Når spesielle omstendigheter nødvendiggjør et øyeblikkelig inngrep som utelukker en forutgående undersøkelse, kan vedkommende avtalepart uten opphold iverksette de beskyttelsestiltak som er strengt nødvendige for å rette opp situasjonen.

For Fellesskapets vedkommende skal det være EF-kommisjonen som treffer beskyttelsestiltak.

4. Avtaleparten skal uten opphold meddele EØS-komiteen de tiltak den har truffet, og skal gi alle relevante opplysninger.

5. Iverksatte beskyttelsestiltak skal være gjenstand for rådslagninger i EØS-komiteen hver tredje måned fra det tidspunkt de ble vedtatt, med sikte på å avvikle dem før den fastsatte opphørsdag eller å innskrenke deres virkeområde.

Hver avtalepart kan til enhver tid be EØS-komiteen om å gjennomgå tiltakene påny.

Article 113

1. A Contracting Party which is considering taking safeguard measures under Article 112 shall, without delay, notify the other Contracting Parties through the EEA Joint Committee and shall provide all relevant information.

2. The Contracting Parties shall immediately enter into consultations in the EEA Joint Committee with a view to finding a commonly acceptable solution.

3. The Contracting Party concerned may not take safeguard measures until one month has elapsed after the date of notification under paragraph 1, unless the consultation procedure under paragraph 2 has been concluded before the expiration of the stated time-limit. When exceptional circumstances requiring immediate action exclude prior examination, the Contracting Party concerned may apply forthwith the protective measures strictly necessary to remedy the situation.

For the Community, the safeguard measures shall be taken by the EC Commission.

4. The Contracting Party concerned shall, without delay, notify the measures taken to the EEA Joint Committee and shall provide all relevant information.

5. The safeguard measures taken shall be the subject of consultations in the EEA Joint Committee every three months from the date of their adoption with a view to their abolition before the date of expiry envisaged, or to the limitation of their scope of application.

Each Contracting Party may at any time request the EEA Joint Committee to review such measures.