EØS-avtalen artikkel 114 (beskyttelsestiltak)

EØS-avtalen artikkel 114 (beskyttelsestiltak)

Artikkel 114

1. Dersom et beskyttelsestiltak iverksatt av en avtalepart fører til manglende likevekt mellom rettigheter og forpliktelser etter denne avtale, kan enhver avtalepart overfor den førstnevnte avtalepart treffe slike mottiltak som er strengt nødvendige for å gjenopprette likevekten, og som står i forhold til beskyttelsestiltaket. Det skal fortrinnsvis velges tiltak som forårsaker minst mulig forstyrrelser for hvordan EØS virker.

2. Fremgangsmåten i artikkel 113 får anvendelse.

Article 114

1. If a safeguard measure taken by a Contracting Party creates an imbalance between the rights and obligations under this Agreement, any other Contracting Party may towards that Contracting Party take such proportionate rebalancing measures as are strictly necessary to remedy the imbalance. Priority shall be given to such measures as will least disturb the functioning of the EEA.

2. The procedure under Article 113 shall apply.