EØS-avtalen artikkel 115 (finansieringsordningene)

EØS-avtalen artikkel 115 (finansieringsordningene)

Artikkel 115

Med sikte på å fremme en vedvarende og balansert styrking av handel og økonomiske forbindelser mellom avtalepartene, i samsvar med artikkel 1, er avtalepartene enige om behovet for å minske de økonomiske og sosiale forskjeller mellom sine regioner. De merker seg i denne forbindelse de relevante bestemmelser som er fastsatt ellers i denne avtale og dens protokoller, herunder enkelte av ordningene for landbruk og fiske.

Article 115

With a view to promoting a continuous and balanced strengthening of trade and economic relations between the Contracting Parties, as provided for in Article 1, the Contracting Parties agree on the need to reduce the economic and social disparities between their regions. They note in this regard the relevant provisions set out elsewhere in this Agreement and its related Protocols, including certain of the arrangements regarding agriculture and fisheries.