EØS-avtalen artikkel 118 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

EØS-avtalen artikkel 118 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

Artikkel 118

1. Når en avtalepart anser at det ville være av felles nytte og interesse for avtalepartene å utvikle forbindelsene som er opprettet ved denne avtale, til å omfatte områder som ikke dekkes av den, skal den rette en begrunnet anmodning om dette til de andre avtaleparter gjennom EØS-rådet. EØS-rådet kan be EØS-komiteen om å undersøke alle sider ved anmodningen og utarbeide en rapport.

EØS-rådet kan, når det er hensiktsmessig, ta den politiske beslutning med sikte på å innlede forhandlinger mellom avtalepartene.

2. Avtaler som er resultat av forhandlingene omhandlet i nr. 1, skal ratifiseres eller godkjennes av avtalepartene i samsvar med deres fremgangsmåter.

Article 118

1. Where a Contracting Party considers that it would be useful in the interests of all the Contracting Parties to develop the relations established by this Agreement by extending them to fields not covered thereby, it shall submit a reasoned request to the other Contracting Parties within the EEA Council. The latter may instruct the EEA Joint Committee to examine all the aspects of this request and to issue a report.

The EEA Council may, where appropriate, take the political decisions with a view to opening negotiations between the Contracting Parties.

2. The agreements resulting from the negotiations referred to in paragraph 1 will be subject to ratification or approval by the Contracting Parties in accordance with their own procedures.