EØS-avtalen artikkel 119 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

EØS-avtalen artikkel 119 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

Artikkel 119

Vedleggene og de rettsakter som er omhandlet i dem, slik de er tilpasset for denne avtales formål, samt protokollene skal utgjøre en integrerende del av denne avtale.

Article 119

The Annexes and the acts referred to therein as adapted for the purposes of this Agreement as well as the Protocols shall form an integral part of this Agreement.