EØS-avtalen artikkel 12 (eksportrestriksjoner) - TEUV artikkel 35

EØS-avtalen artikkel 12 (eksportrestriksjoner) - TEUV artikkel 35

Artikkel 12

Kvantitative eksportrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene.

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 17.9.2020

Article 12

Quantitative restrictions on exports and all measures having equivalent effect shall be prohibited between the Contracting Parties.