EØS-avtalen artikkel 120 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

EØS-avtalen artikkel 120 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

Artikkel 120

Med mindre annet er bestemt i denne avtale og særlig i protokoll 41 og 43, skal bestemmelsene i denne avtale gå foran bestemmelsene i bestående bilaterale eller multilaterale avtaler som forplikter Det europeiske økonomiske fellesskap på den ene side og en eller flere EFTA-stater på den annen side, i den utstrekning det samme saksområde er regulert av denne avtale.

Article 120

Unless otherwise provided in this Agreement and in particular in Protocols 41 and 43, the application of the provisions of this Agreement shall prevail over provisions in existing bilateral or multilateral agreements binding the European Economic Community, on the one hand, and one or more EFTA States, on the other, to the extent that the same subject matter is governed by this Agreement.