EØS-avtalen artikkel 121 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

EØS-avtalen artikkel 121 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

Artikkel 121

Bestemmelsene i denne avtale skal ikke være til hinder for samarbeid:

a) innen rammen av det nordiske samarbeid i den utstrekning dette samarbeidet ikke svekker muligheten for at denne avtale kan virke tilfredsstillende;

b) innen rammen av den regionale union mellom Sveits og Liechtenstein i den utstrekning formålet med unionen ikke blir nådd gjennom anvendelse av denne avtale og muligheten for at denne avtale kan virke tilfredsstillende, ikke svekkes.

Article 121

The provisions of this Agreement shall not preclude cooperation:

(a) within the framework of the Nordic cooperation to the extent that such cooperation does not impair the good functioning of this Agreement;

(b) within the framework of the regional union between Switzerland and Liechtenstein to the extent that the objectives of this union are not attained by the application of this Agreement and the good functioning of this Agreement is not impaired.