EØS-avtalen artikkel 125 (alminnelige og avsluttende bestemmelser: eiendomsrett) - TEUV artikkel 345

EØS-avtalen artikkel 125 (alminnelige og avsluttende bestemmelser: eiendomsrett) - TEUV artikkel 345

Artikkel 125

Denne avtale skal ikke på noen måte berøre avtalepartenes regler om eiendomsretten.

Article 125

This Agreement shall in no way prejudice the rules of the Contracting Parties governing the system of property ownership.