EØS-avtalen artikkel 126 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

EØS-avtalen artikkel 126 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

Artikkel 126

1. Denne avtale skal anvendes på de territorier hvor Traktaten om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap anvendes på de vilkår som er fastsatt i den nevnte traktat, og på Islands, Fyrstedømmet Lichtensteins, Kongeriket Norges territorium.

2. Uten hensyn til nr. 1 skal denne avtale ikke gjelde for Åland. Ved en erklæring som – samtidig med at denne avtale ratifiseres – deponeres hos depositaren, som skal oversende en bekreftet kopi til avtalepartene, kan Finlands regjering meddele at denne avtale skal gjelde for Åland på de samme vilkår som den anvendes på andre deler av Finland, med forbehold for følgende bestemmelser:

a) Bestemmelsene i denne avtale skal ikke være til hinder for å anvende de bestemmelser som til enhver tid måtte være i kraft på Åland med hensyn til:

i) begrensninger i retten for fysiske personer som ikke har «hembygdsrett » på Åland, og for juridiske personer til å erverve og eie fast eiendom på Åland uten tillatelse fra vedkommende myndigheter på øygruppen,

ii) begrensninger i etableringsretten og retten til å yte tjenester for fysiske personer som ikke har « hembygdsrett » på Åland, og for juridiske personer, uten tillatelse fra vedkommende myndigheter på Åland.

b) De rettigheter Ålands innbyggere har i Finland, berøres ikke av denne avtale.

c) Myndighetene på Åland skal gi avtalepartenes fysiske og juridiske personer samme behandling.

Article 126

1. The Agreement shall apply to the territories to which the Treaty establishing the European Economic Community is applied and under the conditions laid down in that Treaty, and to the territories of Iceland, the Principality of Liechtenstein and the Kingdom of Norway.

2. Notwithstanding paragraph 1, this Agreement shall not apply to the Åland Islands. The Government of Finland may, however, give notice, by a declaration deposited when ratifying this Agreement with the Depositary, which shall transmit a certified copy thereof to the Contracting Parties, that the Agreement shall apply to those Islands under the same conditions as it applies to other parts of Finland subject to the following provisions:

(a) The provisions of this Agreement shall not preclude the application of the provisions in force at any given time on the Åland Islands on:

(i) restrictions on the right for natural persons who do not enjoy regional citizenship in Åland, and for legal persons, to acquire and hold real property on the Åland Islands without permission by the competent authorities of the Islands;

(ii) restrictions on the right of establishment and the right to provide services by natural persons who do not enjoy regional citizenship in Åland, or by any legal person, without permission by the competent authorities of the Åland Islands.

(b) The rights enjoyed by Ålanders in Finland shall not be affected by this Agreement.

(c) The authorities of the Åland Islands shall apply the same treatment to all natural and legal persons of the Contracting Parties.