EØS-avtalen artikkel 127 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

EØS-avtalen artikkel 127 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

Artikkel 127

Hver avtalepart kan trekke seg fra denne avtale ved å gi minst tolv måneders skriftlig varsel til de andre avtaleparter.

Straks etter varselet om at en avtalepart akter å trekke seg fra avtalen, skal de andre avtalepartene sammenkalle en diplomatisk konferanse for å vurdere de endringer det måtte være nødvendig å gjøre i avtalen.

Article 127

Each Contracting Party may withdraw from this Agreement provided it gives at least 12 months' notice in writing to the other Contracting Parties.

Immediately after the notification of the intended withdrawal, the other Contracting Parties shall convene a diplomatic conference in order to envisage the necessary modifications to bring to the Agreement.