EØS-avtalen artikkel 128 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

EØS-avtalen artikkel 128 (alminnelige og avsluttende bestemmelser)

Artikkel 128

1. Enhver europeisk stat som blir medlem av Fellesskapet skal, og Det sveitsiske edsforbund eller enhver europeisk stat som blir medlem av EFTA kan, søke om å bli part i denne avtale. Den retter sin søknad til EØS-rådet.

2. Vilkårene for tiltredelse skal fastsettes i en avtale mellom avtalepartene og søkerstaten. Avtalen skal forelegges alle avtaleparter for ratifikasjon eller godkjennelse i samsvar med deres fremgangsmåter.

Article 128

1. Any European State becoming a member of the Community shall, and the Swiss Confederation or any European State becoming a member of EFTA may, apply to become a party to this Agreement. It shall address its application to the EEA Council.

2. The terms and conditions for such participation shall be the subject of an agreement between the Contracting Parties and the applicant State. That agreement shall be submitted for ratification or approval by all Contracting Parties in accordance with their own procedures.