EØS-avtalen artikkel 18 (restriksjoner: landbruks- og fiskevarer)

EØS-avtalen artikkel 18 (restriksjoner: landbruks- og fiskevarer)

Artikkel 18

Med forbehold for de særlige ordninger som gjelder handelen med landbruksvarer, skal avtalepartene sikre at ordningene etter artikkel 17 og 23 bokstav a) og b), når de anvendes for andre varer enn dem som går inn under artikkel 8 nr. 3, ikke motvirkes av andre tekniske handelshindringer. Artikkel 13 får anvendelse.

Article 18

Without prejudice to the specific arrangements governing trade in agricultural products, the Contracting Parties shall ensure that the arrangements provided for in Articles 17 and 23 (a) and (b), as they apply to products other than those covered by Article 8(3), are not compromised by other technical barriers to trade. Article 13 shall apply.