EØS-avtalen artikkel 19 (handel med landbruksvarer)

EØS-avtalen artikkel 19 (handel med landbruksvarer)

Artikkel 19

Art 19. 1. Avtalepartene skal undersøke de vanskeligheter som måtte oppstå i handelen med landbruksvarer, og skal bestrebe seg på å finne egnede løsninger.

2. Avtalepartene skal fortsette sine bestrebelser med sikte på en gradvis liberalisering av handelen med landbruksvarer.

3. For dette formål vil avtalepartene innen utgangen av 1993 og senere med to års mellomrom gjennomgå vilkårene for handelen med landbruksvarer.

4. I lys av resultatene av gjennomgåelsene, innenfor rammen av dens enkeltes landbrukspolitikk og under hensyntagen til resultatene av Uruguay-runden vil avtalepartene innenfor rammen av denne avtale avgjøre videre reduksjoner av enhver form for handelshindringer innen landbrukssektoren, på preferansebasis, bilateral eller multilateral basis og på gjensidig fordelaktig basis, herunder handelshindringer som følger av statlige handelsmonopoler i landbrukssektoren.

Art 20. Bestemmelser og ordninger som får anvendelse på fisk og andre produkter fra havet er fastsatt i protokoll 9.

Omtale av iverksetting av avtale publisert av Lanbruks- og matdepartementet 5.7.2018

Article 19

1. The Contracting Parties shall examine any difficulties that might arise in their trade in agricultural products and shall endeavour to seek appropriate solutions.

2. The Contracting Parties undertake to continue their efforts with a view to achieving progressive liberalization of agricultural trade.

3. To this end, the Contracting Parties will carry out, before the end of 1993 and subsequently at two-yearly intervals, reviews of the conditions of trade in agricultural products.

4. In the light of the results of these reviews, within the framework of their respective agricultural policies and taking into account the results of the Uruguay Round, the Contracting Parties will decide, within the framework of this Agreement, on a preferential, bilateral or multilateral, reciprocal and mutually beneficial basis, on further reductions of any type of barriers to trade in the agricultural sector, including those resulting from State monopolies of a commercial character in the agricultural field.

BAKGRUNN (fra Landbruks- og matdepartementets omtale 5.7.2018) Iverksettelse av artikkel 19-avtalen med EU Norge og EU kom den 5. april 2017 til enighet om en ny avtale om økt handel med landbruksvarer i henhold til EØS-avtalens artikkel 19. Avtalen er inntatt som vedlegg til Prop. 115 S (2016-2017) "Samtykke til inngåelse av avtale med Den europeiske union (EU) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalen artikkel 19". Avtalen er nå godkjent i både Norge og EUs organer, og Norge vil overlevere godkjenningsdokumentet til EU denne måneden. I henhold til avtaleteksten skal avtalen tre i kraft den første dag i den tredje måned etter at siste godkjenningsdokument er overlevert, noe som vil innebære at avtalen iverksettes med virkning fra 1. oktober 2018. Avtalen innebærer at flere varenummer blir tollfrie for varer med opprin­nelse i EU. Videre innebærer avtalen at det blir etablert både nye og utvidede tollkvoter for varer med opprinnelse i EU. I henhold til avtalen skal tollkvotene følge kalenderåret. Dersom avtalen trer i kraft i løpet av et kalenderår, skal kvotene fordeles pro rata. Siden iverksettelses­dato blir den 1. oktober, vil nye kvoter eller tillegg til eksisterende kvoter for 2018 bli fordelt med 25 prosent av avtalt årlig kvantum. Landbruksdirektoratet legger ut informasjon om iverksettelsen på sine hjemmesider, herunder fordeling av kvotene.