EØS-avtalen artikkel 21 (grensekontroll og toll)

EØS-avtalen artikkel 21 (grensekontroll og toll)

Artikkel 21

1. Avtalepartene skal forenkle grensekontroll og formaliteter med sikte på å lette handelen mellom dem. Bestemmelser om dette er inntatt i protokoll 10.

2. Avtalepartene skal bistå hverandre i tollsaker slik at tollovgivningen kan bli riktig anvendt. Bestemmelser om dette er inntatt i protokoll 11.

3. Avtalepartene skal styrke og utvide samarbeidet med henblikk på å forenkle prosedyrer for varehandelen, særlig i sammenheng med Fellesskapets programmer, prosjekter og tiltak med sikte på å tilrettelegge handelen, i samsvar med reglene inntatt i del VI.

4. Uten hensyn til artikkel 8 nr. 3 gjelder denne artikkel alle varer.

Article 21

1. In order to facilitate trade between them, the Contracting Parties shall simplify border controls and formalities. Arrangements for this purpose are set out in Protocol 10.

2. The Contracting Parties shall assist each other in customs matters in order to ensure that customs legislation is correctly applied. Arrangements for this purpose are set out in Protocol 11.

3. The Contracting Parties shall strengthen and broaden cooperation with the aim of simplifying the procedures for trade in goods, in particular in the context of Community programmes, projects and actions aimed at trade facilitation, in accordance with the rules set out in Part VI.

4. Notwithstanding Article 8(3), this Article shall apply to all products.