EØS-avtalen artikkel 24 (fritt varebytte: energi)

EØS-avtalen artikkel 24 (fritt varebytte: energi)

Artikkel 24

Vedlegg IV inneholder særlige bestemmelser og ordninger om energi.

Article 24

Annex IV contains specific provisions and arrangements concerning energy.