EØS-avtalen artikkel 25 (eksportrestriksjoner: unntak)

EØS-avtalen artikkel 25 (eksportrestriksjoner: unntak)

Artikkel 25

Når overholdelse av bestemmelsene i artikkel 10 og 12 fører til

a) gjenutførsel til en tredjestat overfor hvilken den eksporterende avtalepart opprettholder kvantitative eksportrestriksjoner, toll eller tiltak eller avgifter med tilsvarende virkning for vedkommende vare, eller

b) en alvorlig mangel på eller fare for alvorlig mangel på en vare som har avgjørende betydning for den eksporterende avtalepart,

og når de situasjoner som er nevnt ovenfor, fører til eller sannsynligvis vil føre til betydelige vanskeligheter for den eksporterende avtalepart, kan denne avtalepart treffe egnede tiltak i samsvar med de fremgangsmåter som er fastsatt i artikkel 113.

Article 25

Where compliance with the provisions of Articles 10 and 12 leads to:

(a) re-export towards a third country against which the exporting Contracting Party maintains, for the product concerned, quantitative export restrictions, export duties or measures or charges having equivalent effect; or

(b) a serious shortage, or threat thereof, of a product essential to the exporting Contracting Party;

and where the situations referred to above give rise, or are likely to give rise, to major difficulties for the exporting Contracting Party, that Contracting Party may take appropriate measures in accordance with the procedures set out in Article 113.