EØS-avtalen artikkel 29 (sosiale ytelser) - TEUV artikkel 48

EØS-avtalen artikkel 29 (sosiale ytelser) - TEUV artikkel 48

Artikkel 29

For å gjennomføre den frie bevegelighet for arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende skal avtalepartene, i samsvar med bestemmelsene i vedlegg VI, med hensyn til sosial trygghet særlig sikre arbeidstagere og selvstendig næringsdrivende og deres pårørende:

a) at alle tidsrom som de enkelte nasjonale lovgivninger tillegger betydning for å oppnå og beholde retten til ytelser og for beregningen av dem, blir lagt sammen, og

b) at ytelser som tilkommer personer bosatt på avtalepartenes territorium, blir utbetalt.

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.12.2019

Article 29

In order to provide freedom of movement for workers and self-employed persons, the Contracting Parties shall, in the field of social security, secure, as provided for in Annex VI, for workers and self-employed persons and their dependants, in particular:

(a) aggregation, for the purpose of acquiring and retaining the right to benefit and of calculating the amount of benefit, of all periods taken into account under the laws of the several countries;

(b) payment of benefits to persons resident in the territories of Contracting Parties.