EØS-avtalen artikkel 30 (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) - TEUV artikkel 53

EØS-avtalen artikkel 30 (godkjenning av yrkeskvalifikasjoner) - TEUV artikkel 53

Artikkel 30

For å lette adgangen til å starte og utøve virksomhet som arbeidstager og selvstendig næringsdrivende skal avtalepartene treffe de nødvendige tiltak, som fastsatt i vedlegg VII, for gjensidig godkjennelse av diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis og samordning av de bestemmelser som avtalepartene har gitt ved lov eller forskrift om adgangen til å starte og utøve virksomhet som arbeidstager og selvstendig næringsdrivende.

Article 30

In order to make it easier for persons to take up and pursue activities as workers and self-employed persons, the Contracting Parties shall take the necessary measures, as contained in Annex VII, concerning the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications, and the coordination of the provisions laid down by law, regulation or administrative action in the Contracting Parties concerning the taking up and pursuit of activities by workers and self-employed persons.