EØS-avtalen artikkel 33 (særbehandling av fremmede statsborgere) - TEUV artikkel 52(1)

EØS-avtalen artikkel 33 (særbehandling av fremmede statsborgere) - TEUV artikkel 52(1)

Artikkel 33

Bestemmelsene i dette kapittel og tiltak truffet med hjemmel i disse bestemmelsene, skal ikke hindre at bestemmelser om særbehandling av fremmede statsborgere får anvendelse når de er fastsatt ved lov eller forskrift og begrunnet med hensynet til offentlig orden, sikkerhet og folkehelsen.

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 06.02.2014

Article 33

The provisions of this Chapter and measures taken in pursuance thereof shall not prejudice the applicability of provisions laid down by law, regulation or administrative action providing for special treatment for foreign nationals on grounds of public policy, public security or public health.