EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - TEUV artikkel 56

EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - TEUV artikkel 56

Artikkel 36

1. Innen rammen av bestemmelsene i denne avtale skal det ikke være noen restriksjoner på adgangen til å yte tjenester innen avtalepartenes territorium for statsborgere i en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat som har etablert seg i en annen av EFs medlemsstater eller EFTA-stat enn tjenesteytelsens mottager.

2. Vedlegg IX til XI inneholder særlige bestemmelser om adgangen til å yte tjenester.

Anmodning om fortolkning [1], [2] og [3] sendt til EU-domstolen 23.11.2023 og [4] sendt til EU-domstolen 26.1.2024 og kunngjort i EU-tidende 29.4.2024

Article 36

1. Within the framework of the provisions of this Agreement, there shall be no restrictions on freedom to provide services within the territory of the Contracting Parties in respect of nationals of EC Member States and EFTA States who are established in an EC Member State or an EFTA State other than that of the person for whom the services are intended.

2. Annexes IX to XI contain specific provisions on the freedom to provide services.