EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - TEUV artikkel 56

Forsiden - Eos Artikkel - Eos Avtalen Artikkel 36 Tjenester Teuv Artikkel 56 - EØS-avtalen artikkel 36 (tjenester) - TEUV artikkel 56

Siste endring

Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.7.2021 og kunngjort i EU-tidende 8.11.2021

Artikkel

036

Tilsvarende artikler i EU-traktatene

Artikkel 56 TEUV (tidl. artikkel 49 TEF, tidl. artikkel 59 TEØF)

EFTA-domstolen

EU-domstolen

Norsk tekst

Artikkel 36

1. Innen rammen av bestemmelsene i denne avtale skal det ikke være noen restriksjoner på adgangen til å yte tjenester innen avtalepartenes territorium for statsborgere i en av EFs medlemsstater eller en EFTA-stat som har etablert seg i en annen av EFs medlemsstater eller EFTA-stat enn tjenesteytelsens mottager.

2. Vedlegg IX til XI inneholder særlige bestemmelser om adgangen til å yte tjenester.

Engelsk utgave

Article 36

1. Within the framework of the provisions of this Agreement, there shall be no restrictions on freedom to provide services within the territory of the Contracting Parties in respect of nationals of EC Member States and EFTA States who are established in an EC Member State or an EFTA State other than that of the person for whom the services are intended.

2. Annexes IX to XI contain specific provisions on the freedom to provide services.