EØS-avtalen artikkel 37 (tjenester: definisjon og omfang) - TEUV artikkel 57

EØS-avtalen artikkel 37 (tjenester: definisjon og omfang) - TEUV artikkel 57

Artikkel 37

Ved tjenester skal i denne avtale forstås tjenester som vanligvis ytes mot betaling, i den utstrekning de ikke kommer inn under bestemmelser om det frie varebytte og den frie bevegelighet for kapital og personer.

Tjenester omfatter fremfor alt

a) industriell virksomhet,

b) handelsvirksomhet,

c) håndverksvirksomhet,

d) virksomhet innen de frie yrker.

Tjenesteyteren kan, i den hensikt å yte tjenesten i en stat, midlertidig utøve sin virksomhet der på samme vilkår som vedkommende stat fastsetter for sine egne statsborgere, med forbehold for bestemmelsene i kapittel 2.

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.10.2013

Article 37

Services shall be considered to be 'services` within the meaning of this Agreement where they are normally provided for remuneration, in so far as they are not governed by the provisions relating to freedom of movement for goods, capital and persons.

'Services` shall in particular include:

(a) activities of an industrial character;

(b) activities of a commercial character;

(c) activities of craftsmen;

(d) activities of the professions.

Without prejudice to the provisions of Chapter 2, the person providing a service may, in order to do so, temporarily pursue his activity in the State where the service is provided, under the same conditions as are imposed by that State on its own nationals.