EØS-avtalen artikkel 38 (transporttjenester) - TEUV artikkel 58

EØS-avtalen artikkel 38 (transporttjenester) - TEUV artikkel 58

Artikkel 38

Adgangen til å yte tjenester på transportområdet skal reguleres av bestemmelsene i kapittel 6.

Article 38

Freedom to provide services in the field of transport shall be governed by the provisions of Chapter 6.